SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane zagadnienia z historii filozofii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z historii filozofii
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-WZHF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest charakterystyka zagadnień filozofii w porządku synchronicznym i diachronicznym; rozwijanie umiejętności dostrzegania związków pomiędzy zjawiskami; zrozumienie przemian zachodzących w świadomości społecznej i ich wpływu na rozwój wydarzeń; widzenie relacji między teoriami i życiem.

Wymagania wstępne

Bez wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

Wykład. Przedstawienie tych zagadnień z historii filozofii, które dają przekrój idei problemowych trzech działów filozofii: ontologii (problem bytu i jego natury), teorii poznania (problem możliwości poznawczych człowieka), antropologii filozoficznej (problem pochodzenia i natury człowieka).

Ćwiczenia. Zagadnienia przedstawiana na wykładach ilustruje teoretyczny materiał z zakresu historii filozofii (poglądy myślicieli, szkół) przerabiany w porządku chronologicznym. 

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy, pokaz filmów naukowych, dyskusja, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady: intensywne słuchanie ze zrozumieniem

Ćwiczenia: aktywność, obecność, otwartość umysłu, umiejętność słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz zrozumiałego pisania

Literatura podstawowa

1.      W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 1968.

2.      J. Legowicz, Zarys historii filozofii, Warszawa 1980.

3.      P. Kunzmann, Atlas filozofii, Warszawa 1999.

4.      K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.

5.      A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii, Warszawa 1987.

6.      B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. 1-2, Warszawa 1968.

Literatura uzupełniająca

1. R. Palacz, Klasycy filozofii, Zielona Góra 1985.

2. L. Kiejzik, R. Sapeńko, Filozofia w schematach pojęciowych, Toruń 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)