SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura filozoficzna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura filozoficzna
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-KF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest stworzenie możliwości kształtowania postawy zaangażowania studenta w życie kulturalne na uczelni i w regionie, uświadomienie potrzeby działania na rzecz popularyzacji wiedzy filozoficznej oraz działania na rzecz promowania szeroko rozumianej kultury filozoficznej. Ponadto przedmiot poprzez formę projektu kształtuje umiejętność organizacji własnej pracy oraz współpracy w grupie.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Pojęcie kultury filozoficznej; cele i zadania edukacji filozoficznej; metody popularyzacji wiedzy; wprowadzenie w metodę projektu: planowanie działania, tworzenie harmonogramu zadań, realizacja projektu, tworzenie dokumentacji projektu, ewaluacja.

Metody kształcenia

Dyskusja, analiza SWOT, burza mózgów, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest realizacja projektu, potwierdzona przygotowaną dokumentacją. Ocena projektu jest średnią ocen poszczególnych faz realizacji projektu oraz samooceny.

Literatura podstawowa

M. Szymański, O metodzie projektów, Wyd. Żak 2000

A. Wołoszyn–Korczyk, Metoda projektów, w: „Nowa Szkoła” 2000 nr 6

A. Mikina, B. Zając, Jak wdrażać metodę projektów, Kraków 2006

Literatura uzupełniająca

Czsopismo "Filozofuj" (www.filozofuj.eu)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)