SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bioetyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bioetyka
Kod przedmiotu 08.1-WH-F-BE-2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Etyka w życiu publicznym
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Turowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z bioetyką współczesną, przy jednoczesnym rozpoznaniu jej tła historycznego. Szczególny nacisk będzie kładziony na relacje pomiędzy biomedycyną a technologią; pomiędzy etyką lekarską a etyką stosowaną.

Wymagania wstępne

Student musi znać historię etyki, podstawy antropologii filozoficznej oraz rozpoznać fundamentalne kwestie metaetyczne. Wymagany angielski w stopniu podstawowym.

Zakres tematyczny

Bioetyka przedstawiona będzie jako współczesny spór pomiędzy coraz to bardziej rozwijającą się technologią (i związanymi z tym zagrożeniami), a tradycyjną refleksją moralną skoncentrowaną na pytaniu o człowieka. Ponadto wykazany będzie charakter stosowany propozycji bioetycznych, stąd duży nacisk kładziony będzie na problemy takie, jak: aborcja, eutanazja i filozofia pro-zwierzęca.

Metody kształcenia

Zajęcia będą miały charakter dyskusyjny. Podstawą dyskusji będzie tekst z zakresu bioetyki.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie ustne. Rozmowa zaliczeniowa dotyczyć będzie wskazanego przez prowadzącego tekstu.

Literatura podstawowa

1. P. Singer, Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, 2003.

2. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, PIW, 2004.

3. A Companion to Bioethics, red. P. Singer, H. Kuhse, Blackwell Publishing Ltd, 2009.

4. B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Znak, 2015.

5. H. T. Engelhardt, The Foundations of Bioethics, Oxford, 1996.

6. Bioetyka, red. J. Różyńska, W. Chańska, LEX, 2013.

7. P. Łuków, T. Pasierski, Etyka medyczna z elementami filozofii, PZWL, 2014.

 

Literatura uzupełniająca

1. P. Singer, O życiu i śmiercie. Upadek etyki tradycyjnej, PIW, 1997.

2. Metaetyka, red. I. Lazari-Pawłowska, PWN, 1975.

3. T. Regan, The Case for Animal Rights, Berkeley. Los Angeles, 2004.

4. Eutanazja. Prawo do życia. Prawo do wolności, red. B. Chyrowicz, TNKUL, 2005.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 22-06-2018 12:10)