SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium monograficzne: Filozofia teoretyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium monograficzne: Filozofia teoretyczna
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-SM1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Próba odpowiedzi na pytanie - czy istnieje konflikt między nauką a religią?

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Konkordyzm i jego odmiany

Krytyka konkordyzmu

Dyskordyzm przerywany

Problem początku Wszechświata w nauce i w religii

Pochodzenie życia i jego form w nauce i w religii

 

 

Metody kształcenia

Dyskusja na zajęciach nad wstępnymi informacjami przedstawionymi przez prowadzącego

Samodzielne wyszukiwanie literatury niezbędnej do napisania 5-10-stronicowego eseju na wybrane tematy

Dyskusja na konsultacjach na temat ocenionej pracy pisemnej

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Oceniony pozytywnie esej (5-10 stron) na temat "nauka a religia"

Literatura podstawowa

Jacek Golbiak, Monika Hereć (red.), Relacja nauka-wiara. Nowe ujecie dawnego problemu, Lublin 2014.

Michał Heller, Stanisław Budzik, Stanisław Wszołek (red.), Obrazy świata w teologii i w naukach przyrodniczych, Tarnów 1996.

M. Heller, Z. Liana, J. Mączka, W. Skoczny, Nauki przyrodnicze a teologia: Konflikt i współistnienie, Tarnów 2001

Eric Lionel Mascall, Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze, Warszawa 1968.

Alister McGrath, Nauka i religia, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca

Wojciech Sady, Dzieje religii, filozofii i nauki (3 tomy)

Steve Fuller, Nauka vs religia? Inteligentny projekt a zagadnienia ewolucji, Poznań 2007.

Piotr Jaroszyński i in. (red.), Ewolucjonizm czy kreacjonizm, Lublin 2008.

Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Lublin 1998.

Stanisław Butryn, Materializm dialektyczny a naukowy obraz Wszechświata, Warszawa 1980.

Michał Heller, Filozofia kosmologii, Kraków 2013.

Michał Heller, Ostateczne wyjaśnienia wszechświata, Kraków 2008.

Wacław Mejbaum, Kłopoty z początkiem świata, Warszawa 1961.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)