SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Opcja J: rosyjska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Opcja J: rosyjska
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-OJR-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Целью предмета является ознакомление студентов с основными идеями русской философии: Вссеединства, Софии Божьей Мудрости, Богочеловечества; а также тенденциями развития русской духовной культуры.

Wymagania wstępne

Znajomość języka na poziomie B-1.

Zakres tematyczny

Курс лекции покажет, как и где родилась русская философия, какие были экономические, научные,культурные условия в России в ХVIII в. Потом представляется философские взгляды выдающихся мыслителей начиная от Сковороды и Радищева, через Чаадаева, словянофилов и западников, заканчивая системами Соловьева, Бердяева, Шестова, Булгакова, Карсавина. Анализируется такжк русский анархизм (Бакунин) и материализм (Чернышевский, Плеханов).

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład analityczny, wykład problemowy, dyskusja, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie pracy pisemnej o postaci filozofa. Test zaliczeniowy.

Literatura podstawowa

1.      Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej, Kraków 2005.

2.      Łosski M., Historia filozofii rosyjskiej, Kęty 2000.

3.      Kiejzik L. (red.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, t. 1-2, Łódź 2001, 2002.

Literatura uzupełniająca

1. Зеньковский В.В., История русской философии, т. 1-2, Париж 1948, 1951.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)