SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Epistemologiczne podstawy etyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Epistemologiczne podstawy etyki
Kod przedmiotu 08.1-WH-F-EPE-2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach Etyka w życiu publicznym
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Zegzuła - Nowak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami epistemologicznymi w etyce i propozycjami ich rozstrzygnięć, t.j:. czy etyka jest/może być nauką, istnienie prawdy, wiedzy i faktów etycznych, kwestia słuszności sądów etycznych, pytanie o istnienie obiektywnej miary dobra i zła, możliwość uzasadniania stanowisk etycznych i ostatecznego rozstrzygania sporów etycznych. Jako propozycje rozstrzygnięć problemowych zostaną zaprezentowane wybrane stanowiska dotyczące pochodzenia, obowiązywania i wartości logicznej sądów etycznych  t.j: obiektywizm, subiektywizm, relatywizm, emotywizm, naturalizm, intuicjonizm.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu etyki.

Zakres tematyczny

1. Problem możliwości poznania w etyce; prawomocność, zasadność norm, ocen etycznych.

2. Problem naukowości etyki; Czy i jak możliwe jest zdobywanie wiedzy etycznej, czy istnieją fakty obiektywne w etyce?

3. Problem wartości logicznej wypowiedzi wartościujących.

4. Spór obiektywizmu i subiektywizmu.

5. Kognitywizm i nonkognitywizm etyczny.

6.Naturalizm a  Intuicjonizm (zagadnienie błędu naturalistycznego).

7. Problem uzasadniania ocen i norm etycznych. Pytanie o kryterium etyczne.

5. Istota sporów etycznych. Pytanie o istnienie "racji dostatecznych" w etyce.

Metody kształcenia

Analiza tekstów źródłowych, dyskusja, aktywność w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, przygotowanie do zajęć (opracowanie tekstu źródłowego), referat.

Literatura podstawowa

1. M. Siciński, Epistemologiczne podstawy aksjologii i etyki - prawdziwość osądów a wolność sumienia, [w:] Człowiek, etyka, polityka, red. W. Jaworski, Wyd. "Abrys", Kraków 1998;

2. Uzasadnianie w aksjologii i etyce w badaniach polskich i zagranicznych, pod red. L. Kopciucha i T. Siwca, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014;

3. K. Twardowski, Etyka, do dr. przygot., przedmową i przypisami opatrzył R. Jadczak, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1994;

4. Przewodnik po etyce, pod red. P. Singera, red. nauk. wyd. pol. J. Górnicka ; [przeł. z ang. W. J. Bober];Wyd. "Książka i Wiedza", Warszawa 1998;

5. F. Brentano, O źródle poznania moralnego, PWN 1989;

6. Etyka. Antologia tekstów, wybór, wstęp. i oprac. Z. Kalita, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995;

7. C. Stevenson, Istota sporów etycznych, [w:] Metaetyka,  I. Lazari-Pawłowska (red.), PWN, Warszawa 1975;

 

 

 

Literatura uzupełniająca

1. T. Kotarbiński, Pisma etyczne, pod red. P.J. Smoczyńskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich; Wrocław 1987;

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)