SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB3: Tanatologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB3: Tanatologia
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-FT-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z filozoficznym, kulturowym, religijnym,  psychologicznym i socjologicznym punktem widzenia na problem śmierci i proces umierania człowieka. Szczególny nacisk zostanie połozony na wykazanie kulturotwórczego charakteru społecznego  postrzegania fenomenu śmierci.

Wymagania wstępne

Studenci powinni mieć opanowane podstawy wiedzy z zakresu etyki a także z teorii bądź filozofii kultury.

Zakres tematyczny

1. Tanatologia. 2. Instynkt życia i śmierci. 2. Kryteria życia. Kryteria uznania za zmarłego. 3.Wolność czy obowiązek życia. Samobójstwo. 4.Zaniechanie uporczywej terapii. Eutanazja. 5.Kara śmierci. 6. Zabójstwo - aspekty prawne i kulturowe. 7.Tanatologizne aspekty okresu prenatalnego (aborcja, poronienie, problem tzw. zbędnych embrionów). 8.Śmierć naturalna w kulturze europejskiej. 9. Religie o śmierci i umieraniu. 10.Żałoba. Znaczenie śmierci w kulturze. 11-12. Wojna i terroryzm jako problem moralny. Tortury i nieludzkie traktowanie. 13.Umieranie jako problem moralny – opieka paliatywna i terminalna. 14.Holokaust i deprecjacja godności umierania. 15. Ludzkie pragnienie nieśmiertelności.

Metody kształcenia

Wykład problemowy, symulacja, metoda tekstu przewodniego, metoda przypadków

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach oraz zaliczenie kolokwiom końcowego.

Literatura podstawowa

1.      M. Adamkiewicz, Oblicza śmierci. Propedeutyka tanatologii, Toruń 2013.

2.      P. Aries, Człowiek i śmierć, warszawa 1970.

3.      P. Bortkiewicz, Tanatologia : zarys problematyki moralnej, Poznań 2009.

4.      E. Fromm. Wojna w człowieku : psychologiczne studium istoty destrukcyjności, Warszawa 1994.

5.      M. Jarosz, Samozniszczenie. Samobójstwo. Alkoholizm. Narkomania, Wrocław 1980.

6.      S. Konstańczak. Dyskurs przemocy, [w:] W(okół) współczesnej filozofii francuskiej. Komentarze, nawiązania, inspiracje, pod red. B. Choińskiej, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk 2012, s. 293-327.

7.      E. Kübler-Ross, Rozmowy o śmierci i umieraniu, Poznań 1996.

8.      P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997.

9.      W. Sofsky, Traktat o przemocy, Wrocław 1999

Literatura uzupełniająca

1.      W. Bołoz, Życie w ludzkich rękach. podstawowe zagadnienia bioetyczne, Warszawa 1997.

2.      Encyklopedia bioetyki,  Radom 2007.

3.      P. Gałuszko, K. Szewczyk, Umierać bez leku, Warszawa

4.      B. Hołyst,  Suicydologia, Warszawa 2002.

5.      J. Jaroń, Bioetyka. Wybrane problemy, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)