SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB3: Filozofia dziejów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB3: Filozofia dziejów
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-FFD-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z przedmiotem filozofii dziejów. Po zakończeniu kursu student powinien umieć przedstawić jak filozofowie, historycy, socjologowie interpretują rozwój społeczeństwa i wskazać główne koncepcje filozofii dziejów.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Filozofia dziejów a filozofia historii. Starożytni historycy: Herodot, Tukidydes, Tacyt, Liwiusz, Cezar. Historiozofia św. Augustyna. Oświeceniowy historyzm: Voltaire, Ch. De Secondat, Montesquieu, G. Vico, J.G. Herder. Filozofia dziejów G.W.F. Hegla i F. Schlegla. Polska wersja historii dziejów: A. Cieszkowski, A. Mickiewicz, J. Słowacki. XIX-wieczne socjologiczne koncepcje rozwoju dziejów. Tezy o końcu historii: B. Croce, O. Spengler, A.j. Toynbee, F. Fukuyama.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, dyskusja, kolokwium

Literatura podstawowa

1.      Litwin J. red., Profile filozofii dziejów, Wrocław 1982.

2.      Löwith K., Historia powszechna i dzieje zbawienia. Teologiczne przesłanki filozofii dziejów, Kęty 2002.

3.      Ochocki A., Filozofia i burze dziejowe, Warszawa 2001.

4.      Popper K.R., W poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z trzydziestu lat, Warszawa 1997.

5.      Toynbee A., Cywilizacja w czasie próby, Warszawa 1988.

6.      Wichrowski M., Spór o naturę procesu historycznego (od Hebrajczyków do śmierci Fryderyka Nietzschego), Warszawa 1995.

Literatura uzupełniająca

1.      Brzozowski S., Filozofia romantyzmu polskiego, Lwów 1924.

2.      Day M., The Philosophy of History. An Introduction, Londyn 2012.

3.      Januszewski B.W., Problematyka filozoficzna w wykładach paryskich Adama Mickiewcza, Wrocław 1986.

4.      Konieczny F., Prawa dziejowe, Komorów 2001.

5.      Litwin J. red., Perspektywy historiozoficzne, Wrocław 1979.

6.      Piskozub A., Między historiozofią a geozofią. Szkice z filozofii czasoprzestrzeni ludzkiej, Gdańsk 1994.

7.      Skarga B., Granice historyczności, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)