SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB4: Filozofia sztuki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB4: Filozofia sztuki
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-FFS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z koncepcjami i teoriami dotyczącymi sztuki; poznanie i zrozumienie zjawisk sztuki najnowszej oraz ich kulturowego środowiska; analiza zjawisk sztuki najnowszej: w aspekcie formalnym - instalacja, obiekt, multimedia; w aspekcie kontekstualnym: pamięć, ciało, zmysłowość.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu historii kultury i sztuki, historii filozofii; umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami humanistyki

Zakres tematyczny

Filozofia sztuki a estetyka oraz inne nauki o sztuce.

Podstawowe koncepcje sztuki, ich analiza i krytyka.

Dzieło sztuki; tradycyjna struktura, typy dzieł sztuki.

Recepcja i odbiór dzieła sztuki.

Przeżycie estetyczne, postawa estetyczna, percepcja estetyczna.

Filozofia twórczości - myślenie artystyczne a myślenie twórcze.

Problematyka sztuki współczesnej: nowoczesność, moderna, modernizm, postmodernizm.

Eesencjonalizm a antyesencjonalizm w teorii sztuki.

Zagadnienie i geneza antysztuki.

Filozofia sztuki i estetyka w kulturze cyfrowej.

Sztuka i sztuka popularna.

Sztuka a procesy estetyzacji kultury.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zbiorcza ocena aktywności na zajęciach, wypowiedź pisemna.

Literatura podstawowa

 1. Croce B., Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1961,

 2. Gołaszewska M., Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, PWN, Warszawa 1984;

 3. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa, 2012

 4. Danto A.C., Świat sztuki. Pisma z filozofii sztuki, Kraków 2006.

 5. Morawski S., Na zakręcie: od sztuki do posztuki.

 6. Read H., Sens sztuki, Warszawa 1982. Postmodernizm: antologia przekładów, wyb. R. Nycz, Kraków 1998.

 7. Margolis J., Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki?, Kraków 2004.

 8. Baudrillard J., Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o „Spisku sztuki”, Warszawa 2006.

 9. Schelling F.W.J., Filozofia sztuki, Warszawa 1983.

 10. Eco U., Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 2006.

 11. Myśliciele kronikarze i artyści o sztuce. Od starożytności do 1500 roku, wyb. i oprac. J. Białostocki, Gdańsk 2001.

 12. Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce 1500-1600 , wyb. i oprac. J. Białostocki, Warszawa 1985.

 13. Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, wyb. E. Grabska i M. Poprzęcka, Warszawa 1974.

Literatura uzupełniająca

 

 1. Kawiecki P., Kulturowe pojmowanie sztuki, wydaw. UG, Gdańsk 1996;                    

 2. Ossowski S., U podstaw estetyki, PWN, Warszawa 1966;

 3. Marquard O., Aestetetica i anaestetica rozważania filozoficzne, Warszawa 2007. W.

 4. Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Kraków 2005.

 5. Nietzsche F., Narodziny tragedii czyli hellenizm i pesymizm, Kraków 2005.

 6. Gołaszewska Maria, Estetyka i antyestetyka.

 7. Carroll Noel, Filozofia sztuki masowej. Gdańsk 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)