SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA3: Kobiety i filozofia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA3: Kobiety i filozofia
Kod przedmiotu 08.1-WH-FilozD-KF- 17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z poglądami filozofów na temat kobiet oraz zapoznanie go z sylwetkami kobiet, które zajmowały się filozofią lub wywarły na nią wpływ.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu historii filozofii

Zakres tematyczny

Zdefiniowanie różnic w filozofii uprawianej przez mężczyzn i kobiety. Starożytne filozofki: Kleobulina, Arete, Hipparchia, Leontion, Hypatia. Kobiety w pismach Ojców Kościoła. Kobiety i filozofia w średniowieczu: Piotr Abelard i Heloiza, Hildegarda z Bingen, beginki, mistyczki, Christina de Pizan. Czasy nowożytne: Mary Astell, Anna Conway, Mary Shepherd. Poglądy J.J. Rousseau i Mary Wollstonecraft na wychowanie dziewcząt i miejsce kobiet w społeczeństwie. Profeminizm: J. Locke i J.St. Mill. Muzy słynnych filozofów: Regina Olsen i Lou Andres Salomé. Kobiety w koncepcjach socjalistycznych i psychoanalizie. Emancypacja i mizoginizm XIX-wieczny. Filozofki wieku XX: Edyta Stein, Simone Weil, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand. Współczesne feministki.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca nad tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, referat, kolokwium 

Literatura podstawowa

  1. Kiejzik L. Kobiety w filozofii. Filozofowie o kobietach, Zielona Góra 2012.
  2. Szczap A., Kobiety i filozofia, Zielona Góra 2016.
  3. Uliński M., Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Kraków 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. McAlister L., Hypatia’s Daughters: 1500 Years of Women Philosophers, New York 1996.
  2. Tuana N., Women and the History of Philosophy, Boston 1998.
  3. Waithe M.E. Ed., A History of Women Philosophers, t. 1-5, New York 1985-1994.
  4. Warren K., An Unconventional History of Western Philosophy: Conversations Between Men and Women Philosphers, London 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)