SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura współczesna krajów niemieckojęzycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura współczesna krajów niemieckojęzycznych
Kod przedmiotu 08.9-WH-FGD-KW-Ć-S14_gen65UAB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Wolfgang Brylla
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest przybliżenie i zaznajomienie się z współczesną kulturą krajów niemieckojęzycznych, czyli Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Pod pojęciem „kultura” nie kryje się wyłącznie „kultura wysoka”, ale i „kultura niska” czy też „kultura mainstreamowa/masowa” i „popularna”. Akcent zajęć zostanie położony na produkty niemieckiej kultury post/pop-modernistycznej: literaturę, muzykę, film, teatr, sztukę, panoramę medialno-prasową, telewizyjną (branżę rozrywkową) oraz „kulturę ulicy” (m.in. street-art). Omówione zostaną główne trendy nowoczesnej kultury obszaru niemieckojęzycznego w ogólnym kontekście europejskim oraz światowym. Przedstawione zostaną typowo niemieckie estetyczne formy kultury, pewien sposób jej „rozumienia” oraz „pielęgnowania”, a z drugiej strony „niszczenia” kultury starszych generacji. Aktualna, współczesna kultura definiuje się bowiem nie tylko w świecie rzeczywistym, lecz i w świecie online via facebook czy inne portale społecznościowe. Tworzona jest ona przez tzw. generację Facebook czy generację Y, która charakteryzuje się swoim specyficznym podejściem do pojmowania kultury i przede wszystkim korzystania z niej.

Zaprezentowanych zostanie wiele przykładów świadczących o rozwoju niemieckiej kultury współczesnej, jej prezencji i wpływie na inne dziedziny życia. Studenci w grupach opracują pojedynczy/pojedyncze aspekty dotyczące szeroko pojętego wachlarza ofert kulturalnych krajów niemieckojęzycznych na tle międzynarodowym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiotem analizy i dogłębnego zaznajomienia się z niemiecką kulturą współczesną będzie przybliżenie studentom typowych form nowoczesnej kultury zarówno pod względem praktycznym, jak i teoretycznym. Z tego też powodu omówione zostaną również ogólne aspekty kultury współczesnej, modernizmu, postmodernizmu, kultury popularnej, trywialności/kiczu, mainstreamu, kultury undergroundu, antropologii kultury czy cultural studies. Oprócz tego wśród zagadnień do omówienia znajdą się m.in. generacja Facebook, generacja Y czy „Leitkultur”.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, dyskusja problemowa, praca z tekstem, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, zaliczenie testu, zaliczenie krótkiej formy pisemnej, ocena z przygotowanej prezentacji PowerPoint

Literatura podstawowa

 1. Hermann, Glaser: Deutsche Kultur. Ein historischer Überblick von 1945 bis zur Gegenwart. Bonn 1997.
 2. Deutschland. Zeitschrift für Politik, Kultur und Wissenschaft.
 3. Karl Vocelka: Geschichte Österreichs. Kultur – Gesellschaft – Politik. München 2002.
 4. Geertz, Clifford: Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Kraków 2005.
 5. Gwóźdź, Andrzej (red.): Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Studia i szkice. Kraków 2004.
 6. Altmayer, Claus: Kultur als Hypertext. Zur Theorie und Praxis der Kulturwissenschaft im Fach Deutsch als Fremdsprache. München 2004.
 7. Hansen, Klaus P.: Kultur und Kulturwissenschaft. Eine Einführung. Tübingen/Basel 2003.
 8. Bauman, Zygmunt: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburg 2005.
 9. Luhmann, Beobachtungen der Moderne. Wiesbaden 2006.
 10. Hügel, Hans-Otto: Lob des Mainstreams. Zu Theorie und Geschichte von Unterhaltung und populärer Kultur. Köln 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Luhmann, Niklas: Die Realität der Massenmedien. Wiesbaden 2004.
 2. Medick-Bachmann, Doris: Cultural Turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Hamburg 2006.
 3. Hecken, Thomas: Der deutsche Begriff „populäre Kultur”, [w:] Archiv für Begriffsgeschichte 49 (2007), s. 195-204.
 4. Arnold, Heinz Ludwig/Schäfer, Jürgen (red.): Pop-Literatur. München 2003.
 5. Według aktualnych potrzeb: fachowe artykuły prasowe z „Der Spiegel”, „ZEIT”, „FAZ”.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 17:59)