SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy specjalistyczny - język francuski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy specjalistyczny - język francuski
Kod przedmiotu 09.0-WH-WHD-JS/JF1-Ć-14_pNadGenX2TR2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
 • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest doskonalenie praktycznej znajomości języka francuskiego w zakresie języka specjalistycznego używanego w pracy zawodowej oraz przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku pracy w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych, specyficznych dla sektorów, zawodów i stanowisk.
Zajęcia rozwijają umiejętności językowo – komunikacyjne i specjalistyczną kompetencję leksykalną, niezbędne do funkcjonowania we francuskim świecie biznesu.

Wymagania wstępne

Poziom znajomości języka hiszpańskiego co najmniej B1+.

Zakres tematyczny

 1. Analiza i przekład tekstów specjalistycznych z wybranych dziedzin zawodowych (ekonomia, handel, marketing, usługi, turystyka, prawo i administracja) oraz podstawowa leksyka w tym zakresie.
 2.  Podstawowe dokumenty cywilne (akty stanu cywilnego, zameldowanie, zaświadczenie o niekaralności, świadectwa szkolne i dyplomy, itp.) i ich tłumaczenie, oferty pracy po francusku, życiorys, list motywacyjny.
 3. Korespondencja urzędowa (prośba, decyzja, odwołanie od decyzji, skarga, zaświadczenie, wezwanie, reklamacja, odpowiedź na reklamację, itp.) i biznesowa (listowa i mailowa).
 4.  Informacje ogólne na temat francuskiej ekonomii i najważniejszych francuskojęzycznych firm.
 5. Organizacja i struktura we francuskojęzycznym przedsiębiorstwie; relacje społeczne we francuskojęzycznym środowisku biznesowym.
 6.  Komunikacja ustna we francuskojęzycznej firmie: służbowe rozmowy telefoniczne, negocjacje w firmie i na targach, podejmowanie klientów w firmie, prezentacja firmy i produktu, itp.

Metody kształcenia

Praca indywidualna, praca w grupach, mini-projekt, prezentacja werbalna (exposé) lub multimedialna, praca z tekstem autentycznym (analiza, rozumienie, tłumaczenie), dyskusja i debata, ćw. symulacyjne, technika ról, ćw. leksykalne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie 2 pisemnych sprawdzianów w ciągu semestru (50% oceny końcowej), domowych prac tłumaczeniowychj (30 % oceny końcowej) oraz aktywnej obecności na zajęciach (20 % oceny końcowej).

Literatura podstawowa

Dobór tekstów do praktycznych ćwiczeń tłumaczeniowych według wyboru prowadzącego /dokumentacja techniczna, dokumenty o charakterze prawno-administracyjnym, broszury popularno-naukowe, prasa specjalistyczna itp./.

 

 

Literatura uzupełniająca

 1. Fèvre, J.-M. i Zając, M., Mały praktyczny słownik biznesmena, francusko-polski, polsko-francuski, WSiP,Warszawa, 1992.
 2. Tauzin, B. i Dubois, A.-L., L’express. Le monde professionnel en français, Hachette, Paris, 2006
 3. Skibińska E., ( 2001), Inaczej mówiąc... Tłumaczenie z francuskiego na polski, Wrocław: DWE
 4. Tomaszkiewicz T. (red.), (2006), Odpowiednie dać rzeczy słowo … czyli jak tłumaczyć z francuskiego na nasze i odwrotnie, Poznań: UAM

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 18:57)