SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy specjalistyczny - język włoski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy specjalistyczny - język włoski
Kod przedmiotu 09.0-WH-WHD-JS/JW1-Ć-14_pNadGenMR5U6
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania włoski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

1)  Zapoznanie studentów  z podstawowymi pojęciami z zakresu filologii w kontekście przygotowania studentów do pracy tłumacza i nauczyciela (podobieństwa i różnice w obu językach z uwzględnieniem ich pochodzenia i obecnej ich formy).  

2)  Różnicowanie języka potocznego i literackiego ze szczególnym uwzględnieniem  języka specjalistycznego w wyżej wymienionym zakresie.

3)  Zapoznanie studentów z mentalnością Włochów i Polaków w aspekcie porównawczym oraz wpływ typowych zachowań na dziedziny życia omawiane i analizowane podczas zajęć oraz na użycie języka rodzimego i obcego.

4)  Rozumienie i samodzielne tworzenie tekstów typowych dla poszczególnych sfer życia zawodowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego (niemieckiego) na poziomie B1+/B2 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

1)  Język jako zjawisko oraz jego formy i ich zastosowanie w różnych sferach życia z uwzględnieniem języka potocznego, języka literackiego i języka specjalistycznego.  

2)  Zaprezentowanie odpowiedniej leksyki w języku włoskim dotyczącej przyszłej pracy zawodowej studentów ze szczególnym uwzględnieniem pracy tłumacza i nauczyciela.

 

Metody kształcenia

Podstawowe metody: praca frontalna-pokaz, praca z dokumentami źródłowymi, symulacja sytuacji życia zawodowego nauczyciela i tłumacza, decyzyjne gry dydaktyczne, praca w parach i większych grupach, dyskusja okrągłego stołu, giełda pomysłów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej (kontrola cząstkowa, sprawdziany, prace domowe). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego. Ostateczna kontrola obywa się w formie ustnego zaliczeia na poziomie B2+.

Próg zaliczenia: 60%

Literatura podstawowa

1. Marin, T., La Prova Orale 2, Edilingua

2. Tommasini, M., nuovo Progetto Italiano 1 i 2, Edilingua

3. Matteo La Grassa, L'italiano all'università 1 i 2, Edilingua

4. Wybrane współczesne dokumenty autentyczne: teksty prasowe, materiały audio-wizualne i internetowe

5. Trinei, L., Korespondencja języka włoskiego, Buchmann                  

 

Literatura uzupełniająca

1. Janik, B., Korespondencja handlowa; handlowe listy włoskie z tłumaczeniem, Wydawnictwo Anna i Marek Waszkiewicz

2. Solly, M., Poradnik ksenofoba WŁOSI, Wydawnictwo Adamantan

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 18:58)