SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia badań językoznawczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia badań językoznawczych
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGD-BJ-Ć-S14_pNadGenOGRRD
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Bogumiła Husak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z głównymi kierunkami rozwoju lingwistyki i tym samym przedstawienie rozmaitych modeli opisu języka. Kurs opisuje podstawy metodologiczne najważniejszych szkół językoznawczych, wypracowuje umiejętność stosowania w praktyce metod badawczych omawianych szkół.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1

Zakres tematyczny

Treści nauczania koncentrują się wokół metodologii badań lingwistycznych i w głównej mierze dotyczą przeglądu kierunków i szkół badań lingwistycznych:
1. Główne pojęcia i aspekty metod lingwistycznych
2. Szkoła Praska i funkcjonalizm
3. Lingwistyka deskryptywna i analiza dystrybutywna
4. Gramatyczno-teoretyczne założenia Chomskiego i analiza generatywna
5. Teoria pola słowa
6. Teoria pola funkcjonalno-semantycznego
7. Cechy semantyczne i analiza komponentów
8. Semantyka prototypu i obszary zastosowania modelu prototypu
9. Jednostki i struktury kognitywne

Metody kształcenia

opis wyjaśniający, opis uzasadniający, opis klasyfikujący (prezentacja w Power poincie), rozmowa
nauczająca, prelekcja, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia jest dokonywana na podstawie kontroli wyników nauczania w trakcie semestru. Techniki testowania dotyczą pytań kontrolnych sprawdzających stopień opanowania materiału, streszczenia i interpretacji przekazywanych treści, opracowania i wygłoszenia samodzielnych prelekcji.

Literatura podstawowa

B. Bartschat, Methoden der Sprachwissenschaft. Von Hermann Paul bis Noam Chomsky. Berlin 1996.
F. Beresin Geschichte der sprachwissenschaftlichen Theorien. Leipzig 1980.
G. Helbig. Geschichte der neueren Sprachwissenschaft. Leipzig 1973.

Literatura uzupełniająca

J. Albrecht, Europäischer Strukturalismus: ein forschungsgeschichtlicher Überblick. Tübingen 1988.
Geschichte der Sprachwissenschaften. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. Hrsg. v. Auroux, S. /
Koerner, E.F.K. / Niederehe, H.-J. / Versteegh, K. In 3 Bänden. Berlin 2000-2002.
G. Grewendorf, F. Hamm, W. Sternefeld, Sprachliches Wissen. Eine Einführung in moderne Theorien der grammatischen Beschreibung, Frankfurt/M. 1996.
G. Kleiber. Prototypensemantik: Eine Einführung. Tübingen 1993.
A. Linke, M. Nussbaumer, P. R. Portmann, Studienbuch Linguistik. Tübingen 2004.J. Meibauer. Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart, Weimar 2002.
Methoden der Diskurslinguistik: sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuelle Ebene / hrsg. von I. H. Warnke und J. Spitzmüller, Berlin ; New York 2008.
W. Porzig, Das Wunder der Sprache: Probleme, Methoden und Ergebnisse der Sprachwissenschaft. Tübingen 1986.
M. Schwarz, Einführung in die kognitive Linguistik. Tübingen 1996.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 19:03)