SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie II
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGD-SEM2-S-S14_pNadGenKK6II
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów kompetencji i umiejętności, umożliwiających im przeprowadzenie – pod kierunkiem nauczyciela akademickiego – projektu badawczego na wybrany temat oraz prezentację wyników badań w formie oryginalnej pracy dyplomowej, spełniającej wymagania stawiane tekstom o charakterze naukowym.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie C1, uzyskanie zaliczenia z przedmiotu Seminarium magisterskie I

Zakres tematyczny

1) Formułowanie problemów i hipotez badawczych. 2) Eksploracja pola badań. 3) Modyfikacja struktury pracy. 4) Gromadzenie materiału. 5) Edycja bibliografii. 6) Przygotowanie manuskryptu pracy.

Metody kształcenia

Dyskusja dydaktyczna (plus metaplan), burza mózgów, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przełożenie wykazu zgromadzonej literatury i innych źródeł potrzebnych do realizacji planowanego projektu badawczego; przedłożenie gotowego rozdziału wstępnego pracy zawierającego cele i hipotezy badawcze, metody ich realizacji oraz opis stanu badań.

Literatura podstawowa

W zależności od problematyki seminarium oraz tematu pracy

Literatura uzupełniająca

 • Andermann, Ulrich/Drees, Martin/Grätz, Frank: Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? 3. Aufl., Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich 2006.
 • Eco, Umberto: Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit schreibt, 8. Aufl., Heidelberg 2000.
 • Gambarelli, Gianfranco/Łucki, Zbigniew: Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie, Kraków 1995.
 • Jeßing, Benedikt: Bibliographieren für Literaturwissenschaftler, Stuttgart 2003.
 • Kelle, Antje: Stilsicher schreiben, Mannheim – Zürich 2010.
 • Koschorreck, Michael/Suppanz, Frank: Geisteswissenschaften studieren mit dem Computer. Eine praxisorientierte Einführung, Stuttgart 2003.
 • Liondsay, David: Dobre rady dla piszących testy naukowe, Wrocław 1995.
 • Meyer-Krentler, Eckardt: Arbeitstechniken der Literaturwissenschaft, 5. Aufl., München 1995.
 • Niederhauser, Jürg: Die schriftliche Arbeit - kurz gefasst. Eine Anleitung zum Schreiben von Arbeiten in Schule und Studium. Literatursuche, Materialsammlung und Manuskriptgestaltung mit vielen Beispielen,  4. Aufl., Mannheim – Leipzig – Wien – Zürich 2006.
 • Oliver, Paul: Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 1999.
 • Starke, Günter/ Zuchewicz, Tadeusz: Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache, Frankfurt am Main 2003.
 • Urban, Stanisław/Ładoński, Wiesław: Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 1997.
 • Weiner, January: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Warszawa 1998.
 • Woźniak, Krzysztof: O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Łódź 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 19:04)