SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i praktyka tłumaczeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka tłumaczeń
Kod przedmiotu 09.4-WH-FGD-TPT-Ć-S14_pNadGen8HHDV
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Piotr Bartelik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami komunikacji międzyjęzykowej, realizowanej za pośrednictwem tłumacza, przekazanie wiedzy z zakresu analizy tekstu stosowanej w praktyce translatorycznej, rozwinięcie umiejętności analizy i krytyki przekładu, wykształcenie umiejętności pracy w grupie i dyskusji nad tekstem oryginalnym i jego przekładami. Pogłębione zostają też się też umiejętności językowe związane z pracą tłumacza.

Wymagania wstępne

 

brak wymagań 

Zakres tematyczny

- przekład jako proces i rezultat tłumaczenia, pojęcia języka wyjściowego, języka docelowego i jednostki przekładu,

- cechy charakterystyczne poszczególnych typów przekładu,

- cechy charakterystyczne przekładu ustnego i pisemnego,

- stylizacja i jej rodzaje, redagowanie i transformacje w procesie tłumaczenia,

- cechy charakterystyczne przekładu: miejsce, środowisko oraz sposoby wykonywania przekładu, kontekst, kierunek tłumaczenia, typ tłumaczonych tekstów, kompetencje tłumacza,

- predyspozycje i kwalifikacje tłumacza, charakterystyka pracy tłumacza

- kompetencje tłumacza, trudności w pracy tłumacza, kształcenie tłumaczy,

- istota granic przekładalności, kryteria dobrego przekładu, ocena jakości przekładu.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, praca na podstawie tekstu źródłowego, praca na podstawie tekstu słuchanego, praca w
grupach, opis wyjaśniający, dyskusje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i aktywność studentów w trakcie zajęć, zaliczenie kolokwiów oraz prac i ćwiczeń pisemnych (ilość w semestrze każdorazowo ustalana przez prowadzącego).

Literatura podstawowa

Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2004.

Kielar B., Zarys translatorski, Warszawa 2003.

Lipiński K., Mity przekładoznawstwa, Kraków 2004.

Lipiński K., Vademecum tłumacza, Kraków 2004.

Pieńkos J., Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, Zakamycze 2003.

Tabakowska E., O przekładzie na przykładzie, Kraków 2003.

Tomaszkiewicz T., Terminologia tłumaczenia, Poznań 2004.

Wojtasiewicz O.A., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa 2005.

oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Barańczak S., Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2004.

Kłos P.; Matulewska A.; Nowak-Korcz P., Problemy przekładu specjalistycznego na przykładzie tekstów z dziedziny prawa, biologii, biotechnologii i medycyny, Poznań 2007.

Kopczyński A., Zaliwska-Okrutna U. (red.), Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydaktyka, Warszawa 2002.

Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999.

oraz każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 19:00)