SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny
Kod przedmiotu 14.0-WH-PW-PS-Ć-S14_pNadGen5FRUZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Jarosz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać najnowszą historię Niemiec i najważniejsze problemy społeczno-polityczne tego państwa w XX i XXI wieku. Przedstawiony zostanie system polityczny i ustrój federalny Niemiec, system partyjny, a także ich polityka zagraniczna i główne czynniki wpływające na pozycję tego kraju w pozminowojennej Europie. Omawiane będą również obecne debaty w Niemczech.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Wprowadzenie; 2. Niemcy w Europie w perspektywie historycznej; 3. Podział Niemiec w powojennej Europie; 4. Pokojowa rewolucja i zjednoczenie Niemiec; 5. System polityczny Niemiec; 6. Niemiecki federalizm; 7. System partyjny Niemiec; 8. Multi-kulti po niemiecku – społeczeństwo niemieckie w XXI wieku; 9. Stosunki polsko-niemieckie; 10. Niemcy jako potęga gospodarcza; 11. Niemcy jako motor Unii Europejskiej; 12. Niemcy jako potęga światowa?; 13., 14. Aktualne debaty społeczno-polityczne w Niemczech; 15. Podsumowanie zajęć i wystawianie ocen

Metody kształcenia

1. Dyskusja; 2. Prezentacje referatów; 3. Analiza materiałów prasowych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  1. Esej
  2. Analiza materiałów prasowych
  3. Aktywność podczas zajęć

Literatura podstawowa

Krasuski Jerzy, Historia Niemiec, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002.

Gougeon Jacques-Pierre, Niemcy XXI wieku, Warszawa 2011.

Buchanan Tom, Burzliwy pokój. Historia Europy 1945-2000, Kraków 2010.

Rödder Andreas, Deutschland einig Vaterland. Die Geschichte der Wiedervereinigung, Bonn 2010.

Sulowski Stanisław, Wojtaszczyk Konstanty A., System polityczny Republiki Federalnej Niemiec. Wybrane problemy, Warszawa 2005.

Koszel Bogdan, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfliktów i płaszczyzny współpracy, Poznań 2008.

Kalka Piotr, Riwierska Jadwiga, Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych o politycznych (1990-2002), Poznań 2004.

Sakson Andrzej, Berlin-Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami, Wrocław 2010.

Literatura uzupełniająca

Bachmann Klaus, Buras Piotr, Niemcy jako państwo cywilne, Studia nad niemiecką polityką zagraniczną, Wrocław 2006.

Wolff-Powęska Anna, Między Renem a Bugiem w Europie, Wrocław 2004.

Krzemiński Adam, Lekcje dialogu. Mowy, eseje, wywiady (Grass, Weizsäcker, Küng, Dönhoff, Habermans, Winkler, von Thadden i inni), Wrocław 2010.

Jaskułowski Tytus, Pokojowa rewolucja w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1989-1990. Geneza-przebieg-efekty, Wrocław 2007.

Jaskułowski Tytus, Ostatnie miesiące NRD, Wrocław 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 19:12)