SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane aspekty literatury austriackiej i szwajcarskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane aspekty literatury austriackiej i szwajcarskiej
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-WAAS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Paweł Wałowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zajęcia z wybranych aspektów literatury austriackiej i szwajcarskiej mają na celu przybliżenie studentom najistotniejszych trendów oraz twórców z obszaru niemieckojęzycznej literatury ostatnich 100 lat w Austrii i Szwajcarii. Omówione zostaną najważniejsze tendencje rozwoju obu „literatur” ze szczególnym uwzględnieniem prozy. Pojawią się również pytania o problematyczną dla obu krajów kwestię tożsamości, szczególnie w relacji do i odróżnieniu od niemieckiego sąsiada.

Studenci będą motywowani do dogłębnej analizy tekstów referencyjnych i systematycznej pracy. Służyć mają temu min. krótkie wystąpienia/referaty, w których prezentowane będą najistotniejsze referencje związane z danym zagadnieniem.

Wiedzą studentów oceniana będzie na podstawie cząstkowych kolokwiów ustnych oraz zaliczenia pisemnego na koniec zajęć.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Zajęcia wpisują się w obszar literaturoznawstwa i dotyczą wybranych elementów historii literatury niemieckojęzycznej Austrii
i Szwajcarii.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, praca z tekstem prymarnym oraz sekundarnym,

seminarium, praca w grupach,

burza mózgów, dyskusja,

ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwiów cząstkowych, zaliczenie kolokwium pisemnego na koniec zajęć.

Literatura podstawowa

Lista lektur:

1. F. Kafka, Die Verwandlung, In der Strafkolonie (dostępne online)

2. P. Handke, Die Innenwelt der Außenwelt der Innenwelt, Die Angst des Tormanns beim Elfmeter (fragmenty tekstów zostaną udostępnione przez prowadzącego)

3. T. Bernhard, Kalkwerk, Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie 1986. (lub fragmenty w oryginale udostępnione przez prowadzącego)

4. E. Jelinek, Lust  (fragmenty w oryginale udostępnione przez prowadzącego)

5. M. Frisch, Stiller, Frankfurt am Main, Suhrkamp 1973.

6. F. Dürrenmatt, Erzählungen, Der Besuch der alten Dame (udostepnione przez prowadzącego)

7. P. Bichsel, Kurzgeschichten (wybrane historie udostępnione przez prowadzącego)

8. A. Muschg, ausgewählte Erzählungen (wybrane opowiadania udostępnione przez prowadzącego)
    

Literatura uzupełniająca

G. Willems, Geschichte der deutschen Literatur, Köln [u.a.] Böhlau 2013.

C. Chalupa, Osterreichische Literatur seit 1945: Uberblicke-Einschnitte-Wegmarken Wien 2010.

K. Zeyringer, Kultur-Differenzen und 'Prozesse literarischen Handelns': (Deutscher) Kanon und österreichische Literatur, American Association of Teachers of German 1996.

A. Madl, Problem „österreichische Literatur': Aspekte einer Sonderentwicklung, Zeitschrift für Germanistik, 5/1/1983, Vol. 4, Issue 2, p. 209-212, 1983

Z. Mielczarek, Sonderwege in der Literatur : Schweizer Schriftsteller im Außenseiterdiskurs, Wrocław; Dresden 2007.

G. Häntzschel, S. Hanuschek, U. Leuschner (Hg.): Zur deutschsprachigen Literatur in der Schweiz, München Ed. Text + Kritik 2011.

J. Barkhoff : Schweiz schreiben: zu Konstruktion und Dekonstruktion des Mythos Schweiz in der Gegenwartsliteratur, Berlin [u.a.] de Gruyter 2010.

 

Uwagi

Brak.


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 19:02)