SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane aspekty literatury niemieckiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane aspekty literatury niemieckiej
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGD-WLN
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest uzupełnienie wiedzy studentów z zakresu literatury i kultury niemieckiej o okresy/epoki wczesne, które ze względu na stopień trudności, nie zmieściły się w programie zajęć studiów licencjackich na kierunku filologia/filologia germańska UZ. Materiał ten ma z drugiej strony dużą wartość dla zrozumienia przebiegu procesów kulturowych, których efektem jest współczesność. Studiujący otrzymują okazję nie tylko do obcowania ze znaczącymi dziełami, w tym tekstami literackimi, tworzącymi rzeczywistość kulturową wieków średnich oraz wczesnej fazy nowożytności (renesans – reformacja – barok), ale również swobodnej wypowiedzi/dyskusji na ich temat oraz porównania ich ze znanymi im utworami czasów późniejszych, a przez to refleksji nad kierunkiem rozwoju kultury krajów niemieckojęzycznych i – szerzej – Europy.

Wymagania wstępne

Zaliczony kurs historii literatury niemieckiej na poziomie licencjackim.

Zakres tematyczny

Zasadniczą rolę odgrywają dwa elementy: 1) przedstawienie i zrozumienie szerokiego tła kulturowego, oraz 2) jego konkretyzacja poprzez recepcję (np. lekturę) wybranych utworów (nie tylko literackich), których oddziaływanie sięga czasów współczesnych. Tym procesom dydaktycznym towarzyszą: analiza zjawisk, tendencji, elementów teorii gatunków oraz omówienie wiodących postaci życia kulturowego krajów niemieckiego obszaru językowego. Zakres dyscyplinarny obejmuje m.in. literaturę, kulturoznawstwo, filozofię, muzykologię, religioznawstwo, historię.

Metody kształcenia

Dyskusja, projekt, klasyczna metoda problemowa, prezentacja multimedialna, projekcja multimedialna, prezentacja wyników, krótki wspomagający wykład problemowy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt, praca na ćwiczeniach (aktywność w dyskusji, zaangażowanie w pracy grupowej, terminowe przygotowanie tekstów na zajęcia itp.).

Literatura podstawowa

 • Corocznie aktualizowana lista lektur obowiązkowych

Literatura uzupełniająca

 • Bahr, Erhard (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur, (Bd. 1–3), Tübingen 1987.
 • Belzer, Bernd (Hrsg.): Deutsche Literatur in Schlaglichtern, Mannheim, Wien, Zürich 1990.
 • Beutin, Wolfgang/Ehlert, Klaus/Emmerich, Wolfgang: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, 6. Aufl., Stuttgart 2001.
 • Bumke, Joachim: Geschichte der deutschen Literatur im hohen Mittelalter, 4. Auflage, München 2000.
 • Bumke, Joachim: Höfische Kultur – Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter, 10. Aufl., München 2002.
 • Cramer, Thomas: Geschichte der deutschen Literatur im späten Mittelalter, 3. Aufl., München 2000.
 • Deutsche Dichter: Leben und Werk deutschsprachiger Autoren, Bd.2: Reformation, Renaissance und Barock, Stuttgart 1988.
 • Deutsche Dichtung des Mittelalters (3 Bde.), hrsg. von Michael Curschmann und Ingeborg Glier, Frankfurt am Main 1987, Bd. 1: Von den Anfängen bis zum hohen Mittelalter; Bd. 2: Hochmittelalter; Bd. 3: Spätmittelalter.
 • Deutsches Lesebuch. Das Zeitalter des Barock, hrsg. von Walther Killy, Frankfurt am Main 1970.
 • Die Literatur des 17. Jahrhunderts, hrsg. von Albert Meier, München 1999.
 • Ehrismann, Otfrid/ Kaminsky, Hans Heinrich: Literatur und Geschichte im Mittelalter. Versuch, in deutschsprachige Texte der Stauferzeit einzuführen, Kronberg 1976
 • Gedichte und Interpretationen. Bd. 1: Renaissance und Barock, hrsg., (Einl.) von Volker Meid, Stuttgart 1982.
 • Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter, Bd. 1: Kartschoke, Dieter: Geschichte der deutschen Literatur im frühen Mittelalter, 3. Aufl., München 2000; Bumke, Joachim: Geschichte der deutschen Literatur im hohen Mittelalter, 4. Aufl., München 2000; Bd. 3: Cramer, Thomas: Geschichte der deutschen Literatur im späten Mittelalter, 3. Aufl., München 2000.
 • Kartschoke, Dieter: Geschichte der deutschen Literatur im frühen Mittelalter, 3. Aufl., München 2000.
 • Lexikon der Renaissance, hrsg. von Günter Gurst, Siegfried Hoyer, Ernst Ullmann und Christa Zimmermann. Leipzig 1989.
 • Meid, Volker: Barocklyrik, Stuttgart 1986.
 • Szyrocki, Marian: Die deutsche Literatur des Barock. Eine Einführung, Stuttgart 1979.
 • Wollgast, Siegfried: Philosophie in Deutschland zwischen Reformation und Aufklärung 1550-1650, Berlin 1988.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 18:56)