SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane aspekty językoznawstwa konfrontatywnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane aspekty językoznawstwa konfrontatywnego
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGD-WJK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Tadeusz Zuchewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest opis i diagnoza różnic oraz podobieństw pomiędzy językiem rodzimym i obcym, będącym przedmiotem uczenia się i nauczania. Taka wiedza ma zasadnicze znaczenie w świadomym uczeniu się i samodzielnym doskonaleniu umiejętności językowych, w konstruowaniu własnych materiałów dydaktycznych, w dydaktyce i translatoryce. Poznanie narzędzi, kryteriów i metod analizy porównawczej jest jedną z kluczowych kompetencji na studiach filologicznych.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych. Zakłada się jednak opanowanie terminologii językoznawczej i znajomość systemów i podsystemów języka, wymaganych na pierwszym etapie studiów. 

Zakres tematyczny

1. Fonetyka i fonologia kontrastywna: para minimalna, intonacja i akcent zdaniowy.

2. Składnia w ujęciu konfrontatywnym: szyk wrazów w zdaniu oznajmującym, w zdaniach współrzędnie i podrzędnie złożonych, miejsce negacji.

3. Semantyka konfrontatywna: problem ekwiwalencji znaczeniowej, znaczniki semantyczne, pole i rodzina semantyczna.

4. Pragmatyka kontrastywna: wzorce aktów mowy (Sprachhandlungsmuster), zachowania językowe w języku polskim i niemieckim.

Metody kształcenia

Omówienie wybranych zagadnień teoretycznych w formie krótkich prezentacji (PowerPoint, materiały źródłowe); analiza par minimalnych oraz wzorców zachowań językowych; analiza fonetyczna, składniowa, semantyczna i pragmatyczna w obrębie poszczególnych podsystemów języka polskiego i niemieckiego. Praca indywidualne i w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie i zaprezentowanie przynajmniej jednej, pozytywnie ocenionej analizy kontrastywnej wybranego zagadnienia, zaliczenie pracy pisemnej w drugiej części semestru oraz aktywny i systematyczny udziałw zajęciach.

Literatura podstawowa

Engel, Ulrich et al. (2000): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Band I-II. Warszawa: PWN.

Helbig, Gerhard (1981): Sprachwissenschaft - Konfrontation - Fremdsprachenunterricht. Berlin: Enzyklopaedie.

Holly, Werner (2001): Einfuehrung in die Pragmalinguistik. Berlin: Langenscheidt.

Hufeisen, Britta / Neuner, gerhard (2000): Angewandte Linguistik fuer den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin: Langenscheidt.

Spillmann, Hans Otto (2000): Einfuehrung in die germanistische Pragmalinguistik. Berlin: Langenscheidt.

 

Literatura uzupełniająca

Kątny, Andrzej (2003): Deutsch-polnische Wechselbeziehungen in Sprache und Kultur. Gdańsk: WUG.

Kątny, Andrzej (1980): Die Modalverben und Modalwoerter im Deutschen und Polnischen. Rzeszów: WSP.

Kotorova, Elizaveta / Zuchewicz, Tadeusz (2015): Initiativer und reaktiver Ratschlag im Deutschen und Polnischen: pragmatische, strukturelle und funktionale Aspekte. W: Lipczuk, Ryszard et al.: Sprache und Meer/mehr. Band 6. Hamburg: verlag Dr. Kovać.

Morciniec, Norbert / Prędota, Stanisław (1990): Fonetyka kontrastywna języka niemieckiego i polskiego. Wrocław.

 

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 18:56)