SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Słowotwórstwo języka niemieckiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Słowotwórstwo języka niemieckiego
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGD-SJN
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Piotr Krycki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie ze słowotwórczym podsystemem współczesnego języka niemieckiego, w szczególności z przedmiotem słowotwórstwa, pojęciem i typami morfemów oraz sposobami słowotwórstwa współczesnego języka niemieckiego (morfologicznymi i niemorfologicznymi).

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie przynajmniej C1.

Zakres tematyczny

 1. Terminologia
 2. Funkcje poszczególnych elementów opisu słowotwórczego
 3. Motywacja
 4. Leksykalizacja
 5. Produktywność afiksów słowotwórczych i formotwórczych
 6. Znaczenie kategorialne
 7. Słowotwórstwo gniazdowe
 8. Analiza morfologiczna i słowotwórcza wyrazów

Metody kształcenia

metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej), metoda obserwacji, metoda prezentacji zagadnień tematycznych z ich omawianiem, klasyczna metoda problemowa, praca z tekstem źródłowym, praca z książką, dyskusja, ćwiczenia kreatywne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium, testów.

Literatura podstawowa

 • Altmann, H. und S. Kemmerling (2000): Wortbildung fürs Examen. Wiesbaden
 • Donalies, E. (2005): Die Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick. Tübingen
 • Eichinger, Ludwig M. (2000): Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen
 • Erben, J. (1993): Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. Berlin
 • Fleischer, W. (1982): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen
 • Fleischer, W. und I. Barz (1992): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen
 • Henzen, W. (1965): Deutsche Wortbildung. Tübingen
 • Kühnhold, I., O. Putzer und O. Wellmann (1978):Deutsche Wortbildung. Typen undTendenzen in der Gegenwartssprache III: Das Adjektiv. Düsseldorf
 • Kühnhold, I. und H. Wellmann (1973): Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache I: Das Verb. Düsseldorf
 • Naumann, B. (1986): Einführung in die Wortbildung des Deutschen. Tübingen
 • Olsen, S. (1986): Wortbildung im Deutschen. Stuttgart
 • Ortner, L., E. Müller-Bollhagen u.a. (1991): Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache IV: Substantivkomposita. Düsseldorf
 • Pümpel-Mader, E. u.a. (1992): Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache V: Adjektivkomposita und Partizipialbildungen.Düsseldorf
 • Wellmann, H. (1975): Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache II: Das Substantiv. Düsseldorf

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 19:02)