SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Gospodarka magazynowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Gospodarka magazynowa
Kod przedmiotu 06.9-WZ-LOPD-GOMA
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 14
(w tym jako e-learning)
0,93
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z procesami sprawnego i efektywnego zarządzania przepływami materiałów w magazynach z uwzględnieniem towarzyszących tym przepływom strumieni informacji, kapitału i ludzi. Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących projektowania powierzchni magazynowych, zagospodarowania magazynu oraz stosowania nowoczesnych narzędzi usprawniających gospodarkę magazynową. Zapoznanie z obowiązkami pracowników magazynu, rolą opakowań w procesie magazynowym, sposobami oceny funkcjonowania magazynu, a także metodami usprawnienia jego funkcjonowania.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Istota i znaczenie magazynowania. Rola magazynu w systemie logistycznym. Czynniki lokalizacji magazynów. Zagospodarowanie przestrzeni magazynu i jego wyposażenie. Zapasy w gospodarce magazynowej – rodzaje, warunki przechowywania, rodzaje jednostek ładunkowych. Wspomaganie procesów magazynowych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne obejmuje problematykę przedmiotu. Zaliczenie może być realizowane w formie projektu, testu, kolokwium, wypowiedzi pisemnej lub zadań do rozwiązania. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 % „ndst”, 51-60 % „dost”, 61-70 % „dst plus”, 71-80 % „dobry”, 81-90 % „db plus”, 91-100 % „bdb”.

Literatura podstawowa

1.     Dudziński Z.: Vademecum organizacji gospodarki magazynowej. ODiDK, Gdańsk 2008.

2.     Magazynowanie towarów niebezpiecznych, przemysłowych i spożywczych; pr. zb. pod red. Korzeniowskiego. Biblioteka Logistyka, Poznań 2006.  

Literatura uzupełniająca

1.     Niemczyk A.: Zapasy i magazynowanie – Magazynowanie. Biblioteka Logistyka, Poznań2007.

2.     Dudziński z.: Jak sporządzić instrukcje magazynową. ODiDK, Gdańsk 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 26-06-2018 21:36)