SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy logistyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy logistyki
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LOPD-PLOG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład i ćwiczenia - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z najważniejszymi problemami zarządzania zapasami, zaprezentowania logistycznego rozumienia, opisywania zależności pomiędzy sposobami logistycznego zarządzania a efektywnością kosztową, jakościową i organizacyjną. Nabycie umiejętności opracowania elementów systemu logistycznego, rozwiązywanie problemów decyzyjnych wynikających z konieczności projektowania przepływów fizycznych i informatycznych w przedsiębiorstwie.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wprowadzanie do logistyki - geneza logistyki, podstawowe definicje systemu logistycznego, elementy składowe systemu. Tendencje rozwoju logistyki w Polsce i na świecie. System logistyczny- fizyczny przepływ produktów od źródeł surowców, aż do finalnego odbiorcy i jego struktura. Zapasy w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Klasyfikacja, struktura i zadania zapasów. Koncepcja kompleksowego kształtowania kosztów logistycznych. Cykle uzupełniania zapasów w systemach logistycznych. Analiza ABC i XYZ w klasyfikacji zapasów. Podstawowe elementy sfery zaopatrzenia. Zagadnienie wyboru dostawcy, ocena efektywności procesów zaopatrzenia. Charakterystyka podstawowych składników logistyki produkcji. Nowoczesne metody zarządzania logistycznego: Just-in-Time, Kanban, MRP, MRP II. Logistyka dystrybucji. Analiza podstawowych podsystemów: dystrybucji fizycznej, procesów transportowych, magazynowych, kompletacyjnych

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia, praca grupowa, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne obejmuje problematykę przedmiotu. Zaliczenie może być realizowane w formie projektu, testu, kolokwium, wypowiedzi pisemnej lub zadań do rozwiązania. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 % „ndst”, 51-60 % „dost”, 61-70 % „dst plus”, 71-80 % „dobry”, 81-90 % „db plus”, 91-100 % „bdb”.

Literatura podstawowa

1.     Abt S., Logistyka w teorii i w praktyce, Akademia Ekonomiczna, Poznań, 2001

2.     J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, Warszawa, 2002

3.     E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN, Warszawa-Poznań 2008

4.     J. Szołtysek, R. Jaroszyński, Decyzje logistyczne w przedsiębiorstwie. Przykłady i zadania, Wałbrzych. 2009

6.     J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

  1. M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa, 2000
  2. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne : podstawy organizacji i zarządzania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2001
  3. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003
  4. Kluge P.D., (Red.) Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza PZ, Zielona Góra 2001 – dostępny na stronie: http://www.zcie.uz.zgora.pl/.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 26-06-2018 22:03)