SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Infrastruktura transportu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Infrastruktura transportu
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LOPD-INT
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami infrastruktury transportowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty działalności transportowej. Czynniki produkcji w transporcie. Metody analizy czynników produkcji. Cechy infrastruktury transportu. Metody oceny stanu infrastruktury transportu. Istota giełd transportowych w zarządzaniu logistycznym. Zapoznanie z giełdami transportowymi działającymi na polskim rynku.

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna. Laboratoria z wykorzystaniem oprogramowania giełd transportowych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne obejmuje problematykę przedmiotu. Zaliczenie może być realizowane w formie projektu, testu, kolokwium, wypowiedzi pisemnej lub zadań do rozwiązania. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 % „ndst”, 51-60 % „dost”, 61-70 % „dst plus”, 71-80 % „dobry”, 81-90 % „db plus”, 91-100 % „bdb”.

Literatura podstawowa

1.     Koźlak A.: Ekonomika transportu. Wyd. Naukowe UG, Gdańsk 2010\

2.     Transport. Red. W. Rydzkowski, k. Wojewódzka-król. Pwn, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca

1. J. Witkowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010

2. „Problemy Ekonomiki Transportu”

3. „Przegląd Komunikacyjny”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 26-06-2018 21:36)