SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy informatyczne w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy informatyczne w logistyce
Kod przedmiotu 11.9-WZ-LOPD-SIwL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 16
(w tym jako e-learning)
1,07
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności obsługi standardowego oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem w obszarze logistyki. Student opisuje systemy informatyczne zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Struktura systemu informacyjnego w organizacji. Przegląd systemów informatycznych zarządzania. Dane podstawowe w systemie klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Przepływy ilościowe i wartościowe. Wybór i wdrażanie systemu klasy ERP. Integracja obszarów logistyki, finansów i rachunku kosztów w systemie klasy ERP.

 

 

Metody kształcenia

Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem programów informatycznych stosowanych w logistyce. Przedstawienie podstaw funkcjonowania systemów klasy ERP.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne obejmuje problematykę przedmiotu. Zaliczenie może być realizowane w formie projektu, testu, kolokwium, wypowiedzi pisemnej lub zadań do rozwiązania. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 % „ndst”, 51-60 % „dost”, 61-70 % „dst plus”, 71-80 % „dobry”, 81-90 % „db plus”, 91-100 % „bdb”.

Literatura podstawowa

1.     Adamczewski P, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. IV, wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2004.

2.     Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa 2011.

3.     Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

4.     Kluge P.D., Kużdowicz P., Orzeszko P., Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu klasy ERP, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2005.

5.     Majewski J., Informatyka dla logistyki, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002.

Literatura uzupełniająca

1.     Krzyżaniak S., Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Biblioteka Logistyka; Wyd. Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002.

2.     Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa 2003.

3.     Simon A. R., Shaffer S. L., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Polska, Kraków 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 26-06-2018 22:16)