SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Projektowanie systemów logistycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Projektowanie systemów logistycznych
Kod przedmiotu 11.9-WZ-LOPD-PSLOG
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Katarzyna Huk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 12
(w tym jako e-learning)
0,8
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu identyfikacji i projektowania systemów logistycznych w tym wykorzystania metod i technik projektowania i symulacji różnych wariantów układów logistycznych umożliwiających efektywną realizację procesów logistycznych.

Wymagania wstępne

Pozytywne zaliczenie przedmiotu Podstawy logistyki.

Zakres tematyczny

Definicja, struktura i podstawowe funkcje systemu logistycznego. Procesy przepływu strumieni ładunków, procesy magazynowania i kompletacji w systemach logistycznych. Metodyka planowania przepływu produkcji w warunkach występowania ograniczeń logistycznych (System planowania przepływu produkcji - SPPP, TOC). Założenia ogólne metodologii projektowania systemów logistycznych. Podstawowe pojęcia, metody i strategie projektowania systemów. Logistyczny system transportu bliskiego i magazynowania jako przedmiot projektowania. Modelowanie, badania symulacyjne i wizualizacja w komputerowo wspomaganym projektowaniu systemów. Analiza wartości i wymiarowanie procesów w logistycznych systemach. Synteza i wariantowanie rozwiązań projektowych. Implementacja projektu – przykłady. Zarządzanie i sterowanie procesami w systemach logistycznych.

Metody kształcenia

Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnej. Zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem programów do symulacji procesów i przepływów logistycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie pisemne obejmuje problematykę przedmiotu. Zaliczenie może być realizowane w formie projektu, testu, kolokwium, wypowiedzi pisemnej lub zadań do rozwiązania. Zasady ustalania oceny końcowej: 0-50 % „ndst”, 51-60 % „dost”, 61-70 % „dst plus”, 71-80 % „dobry”, 81-90 % „db plus”, 91-100 % „bdb”.

Literatura podstawowa

1.     Zbigniew Korzeń, Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania. T II. Projektowanie, Modelowanie, Zarządzanie, IliM 1999, Poznań.

2.     2. Saniuk S., Kłos S., Bzdyra K., Systemy wspomagania podejmowania decyzji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra,2006.

Literatura uzupełniająca

  1. Systemy informatyczne inżynierii zarządzania. Praca zbiorowa pod redakcją Zbigniewa Banaszak. Politechnika Zielonogórska. Zielona Góra, styczeń 2001.

Logistyka – czasopismo Instytutu Logistyki i magazynowania w Poznaniu

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Huk (ostatnia modyfikacja: 26-06-2018 22:12)