SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB3: Człowiek i świat wartości w dziele Fiodora Dostojewskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB3: Człowiek i świat wartości w dziele Fiodora Dostojewskiego
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-MCSW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z warstwą ideową (fundamentem filozoficznym) wielkich powieści Fiodora Dostojewskiego.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

W trakcie zajęć poruszone zostaną zagadnienia szeroko rozumianej filozofii człowieka, etyki i myśli społecznej, stawiane przez Fiodora Dostojewskiego w Pięcioksięgu (Zbrodnia i kara, Idiota, Młodzik, Biesy, Bracia Karamazow).

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność, aktywny udział w zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

1.      F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, różne wydania

2.      F. Dostojewski, Idiota, różne wydania

3.      F. Dostojewski, Młodzik, różne wydania

4.      F. Dostojewskie, Biesy, różne wydania

5.      F. Dostojewski, Bracia Karamazow, różne wydania

Literatura uzupełniająca

1.      A. Walicki, Osobowość a historia, Warszawa 1959.

2.      A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej, Kraków 2005.

3.      D. Kułakowska, Dostojewski. Dialektyka niewiary, Warszawa 1981.

4.      R. Przybylski, Dostojewski i „przeklęte problemy”, Warszawa 2010.

5.      Wybrane przez prowadzącego artykuły naukowe traktujące o twórczości Dostojewskiego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 22-06-2018 11:58)