SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pierwsza pomoc na zajęciach wychowania fizycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pierwsza pomoc na zajęciach wychowania fizycznego
Kod przedmiotu 16.1-WL-P-WFiGKK-PPnZWF
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych pojęć z zakresu ratownictwa. Zapoznanie z zasadami oceny stanów zagrożenia życia, udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach oraz placówkach oświatowo - wychowawczych. Kształtowanie postaw szacunku i wrażliwości.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu anatomii, fizjologii i rozwoju człowieka.

Zakres tematyczny

Ocena stanu poszkodowanego, badanie przedmiotowe, ocena funkcji życiowych, ocena miejsca zdarzenia, wzywanie pomocy. Poznanie algorytmów postępowania w stanach nagłego zatrzymania krążenia – algorytm postępowania u dorosłego, dziecka, zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, omdlenia, wstrząs, krwotok, zawał serca. Stany zagrożenia życia związane z układem nerwowym o oddechowym – drgawki, cukrzyca, zadławienie, urazy klatki piersiowej, urazy i rany – algorytmy postępowania. Wpływ warunków środowiska na organizm człowieka, algorytmy postępowania w przypadku oparzeń, udaru cieplne, hipotermii odmrożenia.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, pomiar, metoda poglądowa, metoda analityczna, dyskusja problemowa, praca w grupach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem. Metodami weryfikacji efektów kształcenia jest test umiejętności praktycznych z algorytmów postępowania w pierwszej pomocy.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 10
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 15
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

  1. Anders J., Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów. Wyd. Polska Rada Resuscytacji, Kraków, 2006
  2. Buchfelder M., Buchfelder A., Podręcznik pierwszej pomocy. PZWL, Warszawa, 2005
  3. Dziak A. Tayara S., Urazy i uszkodzenia w sporcie, Wyd. Kasper. Kraków, 2000
  4. Kokot F., Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. PZWL, Warszawa, 2008
  5. Jakubaszko J., Ratownik medyczny, wyd. Górnicki, 2007
  6. Jurczyk W., Łakomy A., (red.) Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia. Wyd. FHU, Grzegorz Słomczyński, Kraków, 2003
  7. Mędraś M., Medycyna sportowa. Wyd. Medsport, Warszawa, 2004
  8. Wytyczne 2005 Resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wyd. Polska Rada Resuscytacji, Kraków, 2010,2015

Literatura uzupełniająca

www.prc.krakow.pl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 23-07-2018 23:06)