SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty metodyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty metodyczne
Kod przedmiotu 16.1-WL-P-WFiGKK-WM
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grażyna Biczysko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20 1,33 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przygotowanie merytoryczne w zakresie prowadzenia zajęć ruchowych na różnych etapach edukacji.

Wymagania wstępne

Znajomość zagadnień dotyczących rozwoju somatycznego i motorycznego  człowieka oraz pedagogicznych i psychologicznych aspektów rozwoju.

Zakres tematyczny

Opracowywanie konspektów lekcyjnych, samodzielne prowadzenie zajęć ruchowych przez studentów.  Hospitowanie lekcji przez studentów. Poznanie potrzeby edukacji permanentnej w odniesieniu do aktywności fizycznej.

Metody kształcenia

Analiza dokumentów, metoda podająca, poglądowa, słownego ujęcia ruchu, metoda problemowa,  praca w grupach, dyskusja problemowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Efekty kształcenia będą weryfikowane podczas samodzielnego prowadzenia lekcji wf oraz w trakcie odbywanej praktyki pedagogicznej w szkole. Warunkiem pozytywnego zaliczenia przedmiotu jest opracowanie konspektów lekcji i przeprowadzenie zajęć ruchowych.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 10
Łącznie - 30
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

1. Gniewkowski W., Wlaźnik K., Proces wychowania fizycznego w klasach początkowych. WSiP, W-wa, 1991

2. Strzyżewski S.,Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSiP, Warszawa, 1997

3. Sulisz S., Wychowanie fizyczne w szkole podstawowej. WSiP, Warszawa, 1991

4. Tatarczuk J., Metodyka wychowania fizycznego. Zagadnienia wybrane. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, 1-227, 2004

5. Tatarczuk J., Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej, s. 1-138, WSP, Zielona Góra 2001

6.  Barański K., Zbiorowe formy ćwiczeń gimnastycznych, Warszawa, 1969

7. Denisiuk L., Kalinowski A., Podstawy teorii i metodyki wychowania fizycznego, Warszawa, 1964

8. Lechowicz L., (red.) Wybrane zagadnienia z organizacji wychowania fizycznego w szkole, Gdańsk 1977

9. Lewandowski F., (red.) Materiały do ćwiczeń z metodyki wf, Warszawa, 1968

Literatura uzupełniająca

 1. Lider 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 30-07-2018 07:19)