SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu WL-SDY-POD
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 10 0,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z metodologią badań wykorzystywanych w naukach o kulturze fizycznej. Przygotowanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o metodologii badań i procedurach badawczych.

Zakres tematyczny

Omówienie metodologii badań, metod, technik i narzędzi badawczych. Procedura badawcza. Analiza i zatwierdzenie zaproponowanych tematów prac dyplomowych. Konsultacje indywidualne. Przygotowanie pracy dyplomowej i jej pozytywna ocena

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z materiałem źródłowym, metoda projektu, praca indywidualna ze studentem.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie przygotowania pracy dyplomowej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 10
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 90
Łącznie - 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 3
Łącznie - 4

Literatura podstawowa

1. Kalina R.M. Podstawy metodologii badań w wychowaniu fizycznym, sporcie i fizjoterapii, t. I: Studia pierwszego stopnia. Rzeszów 2008.

2. Kasperczyk T. Poradnik metodyczny pisania prac i prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk kultury fizycznej. Jet. Kraków. 2013.

3. Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2003.

4. Osiński W., Zagadnienia motoryczności człowieka, AWF Poznań 1991.

5. Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, „Żak” Warszawa, 2000.

6.Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995.

7. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów. Wydanie Poznańskie 2005.

8. Zegnałek K., Metody, techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Comandor, 2008

Literatura uzupełniająca

Literatura tematyczna – zgodna z zainteresowaniami studentów i podjętą tematyka pracy dyplomowej

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 24-07-2018 09:41)