SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizjologia wysiłku fizycznego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizjologia wysiłku fizycznego
Kod przedmiotu WL-FWFI-POD
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Mateusz Rynkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta i zrozumienie przez niego zasad funkcjonowania organizmu ludzkiego, jako całości, przyswojenie wiedzy na temat działania układu nerwowego, krążenia, oddechowego, posiadanie umiejętność oceny wydolności człowieka, zna i rozumie różnice wydolnościowe pomiędzy dziećmi a dorosłymi, zna: następstwa braku ruchu i otyłości, wpływ różnych form treningu na organizm.

Wymagania wstępne

Znajomość anatomii człowieka, zwłaszcza budowy układu mięśniowego, położenia poszczególnych mięśni, ich znaczenie funkcjonalne

Zakres tematyczny

Pobudliwość i pobudzenie, fizjologia mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów i siła mięśniowa, podstawy kontroli ruchu, fizjologia układu krążenia i układu oddechowego, przemiana materii i energii. Reakcja układu krążenia i oddychania na wysiłki o różnym charakterze (wysiłek statyczny, wysiłek dynamiczny). Badanie adaptacji układu sercowo - naczyniowego do wysiłku (próba harwardzka, test pwc170). Badanie wydolności aerobowej i anaerobowej organizmu: fizjologia wysiłków fizycznych oraz sportu dzieci i młodzieży. Zmęczenie.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, dyskusja problemowa, obserwacja, burza mózgów

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia zakończone są zaliczeniem na podstawie aktywnego udziału w zajęciach, wykonanie projektu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 10
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 15
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

1.     Adach A. Ćwiczenia z fizjologii ogólnej i fizjologii wysiłku fizycznego. AWF Poznań,2009

2.     Górski J. Fizjologia wysiłku i treningu fizycznego. PZWL Warszawa, 2011

3.     Jaskólski A. Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka. AWF Wrocław, 2002

4.     Traczyk W. Fizjologia człowieka w zarysie. PZWL Warszawa, 1989

5.     Kozłowski S. Nazar K. Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL  Warszawa, 1995

Literatura uzupełniająca

1.     Miętkiewski E.Zarys fizjologii lekarskiej. PZWL, W-wa.,1984

2.     Kubica R. Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej. Skrypt dla studentów. AWF Kraków 1995

3.     Górski J. Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL W-wa 2001

4.     Halicka-Ambroziak H., Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów. AWF Warszawa, 1983

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 23-07-2018 16:05)