SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wychowanie fizyczne specjalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne specjalne
Kod przedmiotu WL-WFS-POD
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Marta Dalecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10 0,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Teoretyczne, metodyczne i praktyczne przygotowanie studenta do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami sensorycznymi, upośledzeniem umysłowym oraz dysfunkcją narządu ruchu na różnych etapach edukacyjnych.

Wymagania wstępne

Znajomość metodyki wychowania fizycznego i podstawowych treści pedagogiki

Zakres tematyczny

Bezpieczeństwo zajęć w grupach dysfunkcyjnych i integracyjnych. Sport, turystyka i rekreacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Podstawowe zagadnienia z oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki oraz dysfunkcji narządu ruchu. Zajęcia ruchowe w grupach dysfunkcyjnych i integracyjnych – treści, metody, formy i środki. Osobowość i kompetencje nauczyciela wychowania specjalnego w zakresie dostosowanej aktywności ruchowej. Teoria i metodyka wychowania fizycznego osób z dysfunkcjami narządu ruchu, osób z dysfunkcjami sensorycznymi, osób z upośledzeniem umysłowym, osób niedostosowanych społecznie.

Metody kształcenia

Metoda poglądowa, dyskusja problemowa, metoda sytuacyjna, praca w grupach - przygotowanie projektów grupowych, metoda projektu – projekt indywidualnych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest sprawdzian wiedzy, prezentacja multimedialna oraz aktywny udział w zajęciach. Ocenie podlegają:

·         wiadomości teoretyczne na podstawie wiedzy zdobytej na zajęciach,

·         obserwacje zachowań studenta podczas zajęć,

·         opracowane przez studenta materiały metodyczne (scenariusz lekcji, konspekt lekcji, prezentacja multimedialna).

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 10
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 15
Łącznie - 25
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 0
Łącznie - 1

Literatura podstawowa

  1.        Bogdanowicz M. , Kisiel B. , Przasnyska M. (1994) Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. WSiP Warszawa.

  2.        Brzeźiński W. (1990) Wychowanie fizyczne specjalne - Część I. Skrypt Uniwersytetu Szczecińskiego.

  3.        Brzeźiński W. (1990) Wychowanie fizyczne specjalne - Część II - Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. Skrypt US.

  4.        Maszczak T. (1990) Wychowanie fizyczne i sport dzieci specjalnej troski. Skrypt AWF Warszawa.

  5.        Maszczak T. (1991) Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci upośledzonych umysłowo. Warsztaty badawcze AWF Warszawa.

  6.        Marchewka A. (1999) Wychowanie fizyczne specjalne. Skrypt AWF w Krakowie

  7.        Sherborne V. (1997) Ruch rozwijający dla dzieci. PWN, Warszawa

  8.        Sękowska Z. (1998) Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo WSPS Warszawa  

  9.        Gawlik K., Walaszczyk A. (2002) Gry i zabawy ruchowe w szkołach specjalnych. AWF Katowice

10.        Zwierzchowska A., Gawlik K. (2005) Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej. Skrypt AWF Katowice.

11.        Gawlik K., Zwierzchowska A. (2004) Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Skrypt AWF Katowice.

12.        Gawlik K., Zwierzchowska A.(2004) Wychowanie fizyczne niewidomych i słabo widzących. AWF Katowice.

13.        Bolach E. (1994) Zespołowe gry sportowe jako sposób doskonalenia systemu kompensacyjnego inwalidów narządu wzroku. Studia i monografie AWF Wrocław, 38.

14.        Witkowski D., Nowicki Paweł (1998) Piłka nożna dla osób niewidomych i niedowidzących-nowa forma rehabilitacji. Postępy Rehabilitacji z.4,s.145-151.

15.        Olimpiady Specjalne Polska: http://www.olimpiadyspecjalne.pl

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 30-07-2018 07:12)