SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Charakterystyka, analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesie pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Charakterystyka, analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesie pracy
Kod przedmiotu 06.9-BHP-PODYPL-6_16L_pNadGenKFF1H
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Grzegorz Dudarski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu: klasyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy, skutków oddziaływania wybranych zagrożeń na organizm. Nabycie umiejętność identyfikacji, pomiaru i oceny oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w środowisku pracy.Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu: klasyfikacji zagrożeń występujących w środowisku pracy, skutków oddziaływania wybranych zagrożeń na organizm. Nabycie umiejętność identyfikacji, pomiaru i oceny oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka w środowisku pracy.

Wymagania wstępne

Podstawy ergonomii

Zakres tematyczny

Pojęcie materialnego środowiska pracy. Charakterystyka czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy. Podstawowe normy i akty prawne związane z oceną i analizą czynników szkodliwych w środowisku pracy. Skutki oddziaływania na człowieka w środowisku pracy wybranych czynników szkodliwych, z grupy czynników fizycznych, w szczególności: drgań mechanicznych, hałasu, hałasu ultradźwiękowego, mikroklimatu, promieniowania elektromagnetycznego, ultrafioletowego, promieniowania podczerwonego, pyłów przemysłowych i innych. Metody pomiaru i oceny wybranych czynników szkodliwych, z grupy czynników fizycznych, w szczególności: drgań mechanicznych, hałasu, hałasu ultradźwiękowego, mikroklimatu, promieniowania elektromagnetycznego, ultrafioletowego, promieniowania podczerwonego, pyłów przemysłowych i innych. Komputerowe metody analityczne w ocenie wybranych czynników fizycznych środowiska pracy. Badania w zakresie rozwoju metod pomiaru i oceny czynników szkodliwych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Ćwiczenia: pogadanka, pokaz, pomiar, ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium: Wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. Wykonanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć.

Wykład: egzamin pisemny w formie testu z progami procentowymi (0%-50% - 2.0, 51%-60% - 3.0, 61%-70% - 3.5, 71%-80% - 4.0,  81%-90% - 4.5,  91%-100% - 5.0)

Ocena łączna z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i laboratorium

Literatura podstawowa

1.      Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001

2.      Lewandowski J., Ergonomia. Wyd. PWN Warszawa-Łódź 2001

3.      Lipowczan A., Podstawy pomiarów hałasu. Wyd. GIG Warszawa-Katowice 1987

4.      Augustyńska D., Pleban D., Mikulski W., Tadzik P., Ocena emisji hałasu maszyn. Metody i wymagania. Wyd. CIOP 2000

5.      Ochrona przed drganiami i hałasem w środowisku pracy. Pod red. Augustyńska D.

6.      Sidor T., Podstawy metrologii: Przegląd metod i przyrządów pomiarowych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice 2008.

7.      Czynniki szkodliwe w środowisku pracy - Wartości dopuszczalne. red. D. Augustyńska, M. Pośniak, Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2007

8.      Jankowski T., Jankowska E., Ocena zagrożenia pyłami emitowanymi z maszyn do pomieszczeń pracy. Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2006

Literatura uzupełniająca

1.      Kaczmarska A., D. Augustyńska, Z. Engel, P. Górski Przemysłowe zabezpieczenia przed hałasem infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym. Wybrane elementy i modele Wyd. CIOP-PIB Warszawa 2006

2.      Olszewski J., Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997

3.      Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XI, Wyd. ODDK, Gdańsk 2007

4.      Ślezak J.,: Ochrona pracy. Poradnik dla służb bhp.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2018 22:34)