SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dokumentacja i analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dokumentacja i analiza wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Kod przedmiotu 06.9-BHP-PODYPL-11_16Ć_pNadGenISIRM
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką wypadków przy pracy w tym analizy wypadków i postępowania powypadkowego.

Wymagania wstępne

Podstawy ergonomii

Zakres tematyczny

Cechy wypadków przy pracy - nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą. Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy. Zgłaszanie wypadków przy pracy. Metody i analizy badania wypadków przy pracy. Modelowanie wypadków przy pracy. Modelowanie zachowań człowieka w sytuacjach zagrożenia. Klasyczny model wypadku. Postępowanie w przypadku chorób zawodowych. Rozpoznawanie chorób zawodowych. Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej. Ocena narażenia zawodowego. Orzekanie o rozpoznaniu choroby zawodowej.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Ćwiczenia: pogadanka, pomiar, ćwiczenia laboratoryjne, analiza, dyskusja,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: wykonanie wszystkich ćwiczeń i pozytywne oceny z przygotowania teoretycznego do ćwiczeń. Wykonanie wszystkich sprawozdań z ćwiczeń przewidzianych programem nauczania oraz ich pozytywna ocena. Pozytywne oceny z bieżącego przygotowania studenta do zajęć.

Ocena końcowa – ocena z ćwiczeń

Literatura podstawowa

1.      Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, pod red. D. Koradeckiej, Centralny Instytut Ochrony Pracy Warszawa 2001.

2.      Filipkowski S., Powstawanie wypadków przy pracy i zasady profilaktyki: zarys teorii, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975.

3.      Gałusza M., Langer W., Wypadki i choroby zawodowe : dokumentacja, postępowanie, orzecznictwo, Tarbonus, Kraków 2009.

4.      Marek K., Andrzejak R., Choroby zawodowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

5.      Pawłowska Z., Pietrzak L., Metody analizy bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, CIOP, Warszawa 1996

6.      Pietrzak L., Analiza wypadków przy pracy dla potrzeb prewencji, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2007.

7.      Studenski R., Teorie przyczynowości wypadkowej i ich empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice 1986.

8.      Ślezak J.,: Ochrona pracy. Poradnik dla służb bhp.

9.      Wojciechowska-Piskorska H., Wypadki przy pracy. Poradnik pracodawcy i służb BHP, ODDK, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca

1.      Pióro J., Wypadki i choroby zawodowe w orzecznictwie sądów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2010.

2.      Rączkowski B., BHP w praktyce. Wydanie XI, Wyd. ODDK, Gdańsk 2007

3.      Zarychta W., Uregulowania prawne dotyczące wypadków przy pracy, Bezpieczeństwo pracy nauka i praktyka, 7-8/1999, str. 2-5

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2018 22:36)