SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
Kod przedmiotu 06.9-BHP-PODYPL-3_16W_pNadGenJ7DVL
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Egzamin
Laboratorium - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z teoretyczną wiedzą dotyczącą: podstaw antropometrii i jej roli w ergonomii oraz metodologii projektowania ergonomicznego.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Geneza, istota, zasady pomiarów antropometrycznych. Antropometria i biomechanika w ergonomii. Ewolucja celów i wartości w projektowaniu obiektów technicznych. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna. Diagnoza i ocena ergonomiczna. Procesy projektowe w ergonomicznej działalności korekcyjnej i koncepcyjnej. Zagadnienia projektowe i ergonomiczne kryteria decyzyjne. Zasady ekonomiki ruchów w projektowaniu procesu pracy. Projektowanie architektury maszyn z wykorzystaniem danych antropometrycznych. Projektowanie rozmieszczenia elementów stanowiska pracy. Zasady doboru i rozmieszczania urządzeń sygnalizacyjnych i sterowniczych.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz.

Ćwiczenia: praca w grupach, pomiar, symulacja, studia przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny (pytania otwarte, min 51% na zaliczenie)

Ćwiczenia: ocena zadań, prac, ocena raportów z ćwiczeń.

Ocena łączna z przedmiotu: ocena z wykładu (50%) i z ćwiczeń (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Batogowska A., Słowikowski J., Atlas antropometryczny dorosłej ludności Polski dla potrzeb projektowania, Prace i Materiały, zeszyt 149, IWP, Warszawa 1994.
  2. Gedliczka A., Pochopień P., Szklarska A., Welon Z., Atlas miar człowieka. Dane do projektowania i oceny ergonomicznej, CIOP, Warszawa, 2001.
  3. Horst W. (red), Ergonomia z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy,  Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2011.
  4. Koradecka D. (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1997.
  5. Pacholski L. (red.), Ergonomia, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986
  6. Tytyk E., Projektowanie ergonomiczne, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
  7. Wejman M., Diagnozowanie środowiska pracy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.

Literatura uzupełniająca

  1. Nowak E., Atlas antropometryczny populacji polskiej – dane do projektowania, IWP, Warszawa 2000.
  2. Słowikowski J., Metodologiczne problemy projektowania ergonomicznego w budowie maszyn, CIOP, Warszawa 2000.
  3. Zbiór Polskich Norm z zakresu ergonomii i projektowania.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2018 22:38)