SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskiem pracy
Kod przedmiotu 06.9-BHP-PODYPL-23_16L_pNadGenDCXSO
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się Komputerowym Systemem Wspomagającym Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Wymagania wstępne

Podstawy informatyki, zarządzania

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do komputerowego systemu zarządzania BHP. Administracja systemem komputerowym: tworzenie struktur zakładu pracy, dane o pracownikach. Ocena Ryzyka zawodowego: rejestry zagrożeń, karty wyników pomiaru czynników szkodliwych i uciążliwych, oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Wypadki: ewidencja wypadków przy pracy oraz w drodze do/z pracy, Statystyczne Karty Wypadku, weryfikacja poprawności i kompletności danych wprowadzonych. Szkolenia: prowadzenie systematycznej ewidencji informacji o pracownikach, definiowanie i rejestrowanie środków i świadczeń przysługujących pracownikom w związku z bhp, raporty i wydruki. Ochrony osobiste: zautomatyzowany dobór środków ochrony indywidualnej, eliminowanie z zestawów środków ochrony indywidualnej, prowadzenie doboru środków ochrony indywidualnej.

Metody kształcenia

Wykład - Projekt

Laboratorium – metoda laboratoryjna, ćwiczenia przedmiotowe (praca indywidualna), pokaz, opis.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Laboratorium: ocena wykonania zadanych zagadnień oraz minimum zdobycie 51% punktów z kolokwiów na pozytywne zaliczenie

Ocena końcowa: ocena laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Suchecka M., Biernacki A., Kurowski J., Narzędzia wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie - komputerowy program STER. Bezpieczeństwo Pracy, 2000, nr 12, s. 6-10
  2. Piętka M., Biernacki A., STER 6.5 SP - wersja specjalna Program do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 2, s. 20-24
  3. Makarewicz G., Ocena ryzyka zawodowego. T. 2. STER-wspomaganie komputerowe. Wyd. 2 zaktualizowane, CIOP, Warszawa, 2001

Literatura uzupełniająca

1.   Biernacki A., System zintegrowanych baz danych z zakresu bezpieczeństwa pracy na stronach internetowych - SINDBAD. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8.

2.   Suchecka M., Biernacki A., Program MIKRO-BHP dla małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw. Bezpieczeństwo Pracy, 2008, nr 4, s. 24-27

3.   Podgórski D., Pawłowska Z., Ocena ryzyka zawodowego jako element systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, (W: Ocena ryzyka zawodowego. T.1 Podstawy metodyczne, Seria: Zarządzaniem Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP), Warszawa, 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2018 22:39)