SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka zawodowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka zawodowa
Kod przedmiotu 06.9-BHP-PODYPL-25_16Pra_pNadGenL0J2J
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka - - 30
(w tym jako e-learning)
2
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranym zakładzie. Poznanie metod pracy służby bhp.

Wymagania wstępne

Praktyka realizowana jest na III semestrze. Wymagane  jest odbycie zajęć z dwóch pierwszych semestrów

Zakres tematyczny

       W czasie praktyki zawodowej student zapoznaje się z:

  • zagadnieniami związanymi z podstawowymi przepisami dyscypliny pracy oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dokumentacją techniczną oraz pracą działu technicznego,
  • organizacją przedsiębiorstwa,
  • z praktyczną działalnością zawodową, a przez co konfrontacja posiadanych umiejętności, ich rozwijanie i doskonalenie przez wykorzystanie okresowych prac w dziale BHP,
  • zakresem prac wykonywanych przez przedsiębiorstwo oraz warunkami pracy i charakterem pracy
  • stosowaną technologią produkcyjną i ryzykiem zawodowym,
  • sprzętem technicznym stosowanym jako ochrona osobista i ogólnozakładowa,
  • sposobem rozliczania pracownika z pracodawcą

Metody kształcenia

praktyka zawodowa, pokaz, próbne wykonanie zadania

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pozytywna opinia opiekuna praktyki. Zaliczony dziennik praktyk.

Literatura podstawowa

1.      Dołęgowski B., Janczała S., Praktyczny poradnik dla służb BHP. Wyd. ODiDK, Gdańsk 2007.

2.      Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

3.      Koradecka D., Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. CIOP, Warszawa 2000.

4.      Kodeks Pracy. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., ze zmianami.

5.      Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.

6.      Rospond H., Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.

7.      Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

8.      Ślęzak J., Ochrona pracy. Poradnik dla służb BHP. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.

9.      Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.

10.   22 _Zadania Służby BHP, Praca zbiorowa. Wyd. ATEST 2010.

Literatura uzupełniająca

1.      Rybakowski M., Stebila J., (red.), Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki., Wyd. Naukowe PTP, Zielona Góra 2010.

2.      Rybakowski M. (red.), Bezpieczeństwo człowieka; Konteksty i dylematy. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.

3.      Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Przyjaciel Przy Pracy,     Serwis BHP, Służba pracownicza, Specjalista ds. BHP.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2018 22:46)