SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychofizyczne właściwości człowieka a wykonywanie pracy
Kod przedmiotu 06.9-BHP-PODYPL-2_16Ć_pNadGenDMETN
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 4
(w tym jako e-learning)
0,27
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problemami współczesnego zakładu pracy oraz sposobami ich minimalizacji i/lub eliminacji.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Praca zawodowa i jej znaczenie w życiu jednostki (kultura pracy, podmiotowość pracownika, kształcenie zawodowe, kariera zawodowa). Zakład pracy jako system (funkcje i struktura zakładu, kompetencje pracowników). Człowiek w środowisku pracy (etyka zawodowa, komunikowanie się w środowisku pracy). Relacje osobowe w zakładzie pracy (pracownicy zakładu, integracja i dezintegracja zespołów pracowniczych, pomoc pracownikom mającym problemy w środowisku pracy). Wybrane społeczne problemy zakładu pracy (np. konflikty, ocena pracownicza, system nagród i kar) oraz problemy pozazawodowe (bezrobocie, poszukiwanie zatrudnienia, czas wolny pracowników, patologie społeczne). Kultura osobista w środowisku pracy.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, pokaz, demonstracja

Ćwiczenia: ćwiczenia, ćwiczenia praktyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczany jest w formie pisemnego kolokwium (min 51% na pozytywne zaliczenie).

Ćwiczenia: na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen wykładu i ćwiczeń

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2018 22:47)