SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium projektowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium projektowe
Kod przedmiotu 06.9-BHP-PODYPL-19_16S_pNadGen498QC
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Napisanie i złożenie pracy dyplomowej

Wymagania wstępne

Pracownia projektowo-wdrożeniowa

Zakres tematyczny

Wypełnienie i kontrola zawartości karty pracy dyplomowej. Opracowanie zagadnień składających się na część teoretyczną pracy dyplomowej, zawierającą wprowadzenie do zagadnienia, przegląd literatury oraz uzasadnienie potrzeby uzyskania sformułowanego celu badawczego. Opracowanie części badawczej zawierającej charakterystykę metodologii badań, przedstawienie wyników badań, analizę otrzymanych wyników oraz sformułowanie wniosków.

Metody kształcenia

Praca ze źródłem drukowanym, dyskusja dydaktyczna, metoda badawcza

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przyjęcie pracy przez promotora.

Literatura podstawowa

1.     Literatura dotycząca zagadnień ogólnotechnicznych i specjalistycznych.

Literatura uzupełniająca

1.     Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych : pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 1980.

2.     Leszek W., Badania empiryczne, Radom 1997.

3.     Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, wyd. 2, Wyd. Politechnika Śląska Gliwice, 2001. 

4.     Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

5.     Zbiór Polskich Norm z zakresu bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2018 22:49)