SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy i regulacje prawne ochrony pracy w Polsce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy i regulacje prawne ochrony pracy w Polsce
Kod przedmiotu 06.9-BHP-PODYPL-1_16Ć_pNadGenMDCC7
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Marek Rybakowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zadaniami i procedurami dotyczącymi wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania.

Zakres tematyczny

Istota zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ryzykiem zawodowym. Cele i zadania zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ryzykiem zawodowym. Uregulowania normatywne związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy. Systemy zarządzania BHPiRZ. Założenia do projektu systemu zarządzania BHPiRZ. Zobowiązania zakładu wynikające z wdrażania i eksploatacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (SZBHP). Metody wdrażania SZBiRZ. Przegląd wstępny zakładu. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zakładu. Rozpoznanie systemowe zakładu (wydziału, oddziału). Raport końcowy. Projektowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dane wyjściowe do projektu - definicje, dokumenty, nazwy przywoływane w projekcie. Wymagania projektowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Plan wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wdrażanie i eksploatacja systemu zarządzania BHP. Opracowanie i wdrażanie dokumentacji systemowej. Struktura wdrażająca system - odpowiedzialność. Audyty wewnętrzne i zewnętrzna systemu. Monitorowanie i szkolenie. Integracja systemów zarządzania jakością (SZJ), zarządzania środowiskiem (SZŚ) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i ryzykiem zawodowym (SZBiRZ)

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i przeglądowy z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Laboratorium: projekt indywidualny studenta, przygotowany na zadany temat.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: kolokwium

Projekt: pozytywna ocena z projektu

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z projektu oraz wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Karczewski J. T., Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, ODDK, Gdańsk 2000.
 2. Kaczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
 3. Kowal E., (red.), Opieka zdrowotna nad pracującymi. Wielodyscyplinarność w zarządzaniu zdrowiem w miejscu pracy. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 4. Lis T., Nowacki K., Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przemysłowym, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 5. Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.
 6. Pacyna A., Stadnicka D., Wdrażanie i auditownie systemów zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2006.
 7. Polska Norma PN-N-18001:2004 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 8. Rabenda A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym w miejscu pracy. Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.
 9. Rączkowski B., BHP w praktyce. Poradnik. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2005.
 10. Skuza L., Co warto wiedzieć o ryzyku zawodowym. Wyd. OD i D Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2003.
 11. Zawieska W., Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Wyd. CIOP,
  Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

1.Kodeks Pracy.

2.PN-EN ISO 9000:2001; Systemy zarządzania jakością - Podstawy i słownictwo.

3.PN-N18002: 2004; System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka.

4.PN-N-18004:2001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wytyczne.

5.Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Przyjaciel Przy Pracy, Serwis BHP, Służba pracownicza, Specjalista ds. BHP.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2018 22:50)