SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny - BHP w transporcie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny - BHP w transporcie
Kod przedmiotu 06.9-BHP-PODYPL-21_16W_pNadGenYZKJE
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z zagrożeniami wynikające z transportu wewnątrzzakładowego

Wymagania wstępne

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Zakres tematyczny

Charakterystyka transportu w kontekście wymagań bezpieczeństwa. Grupy i rodzaje transportu. Urządzenia i pojazdy wykorzystywane w transporcie. Wymagania bezpieczeństwa dla wózków podnośnikowych z napędem spalinowym, elektrycznym. Warunki bezpieczeństwa transportu w zakładzie przemysłowym.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: ocena z kolokwium.

Literatura podstawowa

1.      Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE

2.      Lewandowski J., Ergonomia. PWN Warszawa-Łódź 2001

3.      PN-ISO 7960:2000 Hałas obrabiarek -- Warunki pomiarów dotyczące obrabiarek do drewna.

4.      Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

5.      Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna.

6.      Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej.

Literatura uzupełniająca

1.      Dąbrowski A., Gierasimiuk J., Dostosowanie maszyn i innych urządzeń technicznych użytkowanych w miejscach pracy do zgodności z dyrektywami. Bezpieczeństwo Pracy nr 7-8/2002, CIOP-PIB

2.      Gierasimiuk J., Miareczko B., System oceny zgodności oraz kontroli wyrobów. Bezpieczeństwo Pracy nr 3/2004, CIOP-PIB

3.      Grzywiński W.: Ergonomia i ochrona pracy w leśnictwie. Akademia Rolnicza, Poznań 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2018 22:51)