SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Neurologiczne podstawy zaburzeń mowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Neurologiczne podstawy zaburzeń mowy
Kod przedmiotu 12.9-WL-PODN-NPZM
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Neurologopedia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5 0,33 Egzamin

Cel przedmiotu

Przypomnienie informacji o budowie i funkcjonowaniu układu nerwowego człowieka, mózgowej organizacji mowy oraz jej zaburzeniach.

Wymagania wstępne

Medyczne podstawy logopedii.

Zakres tematyczny

Budowa i funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Mózgowa organizacja wyższych czynności poznawczych. Biologiczne, psychiczne i społeczne podstawy mowy. Patofizjologia słuchu, głosu i mowy m.in. w przebiegu schorzeń neurologicznych i psychicznych. Wpływ wrodzonych i nabytych dysfunkcji centralnego układu nerwowego i chorób genetycznych na rozwój zdolności komunikacyjnej człowieka. Podstawowe metody badania czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny, prezentacja, pokaz.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady – ocena z egzaminu pisemnego.

Literatura podstawowa

Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (red.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Opole 2005.

Gołąb B., Anatomia czynnościowa obwodowego układu nerwowego, Lublin 1998.

Pruszewicz A. (red.), Foniatria kliniczna, Warszawa 1992.

Wygotski L.S., Myślenie i mowa, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca

Fix J.D., Neuroanatomia, Wrocław 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-09-2019 19:34)