SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zajęcia praktyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zajęcia praktyczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-PODN-ZPRA
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Neurologopedia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Zajęcia praktyczne - - 40 2,67 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności praktycznych.

Wymagania wstępne

Przedmioty ogólne z zakresu logopedii i neurologopedii oraz metodyka pracy diagnostyczno-terapeutycznej i rehabilitacji mowy.

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

Zajęcia praktyczne – hospitacja, obserwacja, praca w zespole.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zajęcia praktyczne – zaliczenie z oceną na podstawie obserwacji zaangażowania i postawy podczas zajęć praktycznych (50%), konspektów zajęć (50%).

Literatura podstawowa

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-09-2019 08:33)