SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie wartością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie wartością
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogP-ZW
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studenta w umiejętności w zakresie: tworzenia i pomiaru wartości oraz reguł apropriacji. Przygotowanie studenta do samodzielnego zarządzania procesem tworzenia wartości w organizacji.

Wymagania wstępne

Zaliczony przedmiot z zakresu: mikroekonomii, zarządzania strategicznego i finansów przedsiębiorstw.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny wykładu: Wartość jako podstawowa kategoria zarządzania. Typologia wartości w organizacji, standardy wartości.  Podstawowe podejścia do procesu tworzenia wartości: łańcuch wartości (Value Chain), sieci wartości (Value Networks) i warsztat wartości (Value Shop). Istota rodzaje nośników wartości oraz możliwości zastosowania ich w analizie procesu tworzenia wartości. Pomiar wartości ze szczególnym uwzględnieniem procesu wyceny. Zarządzanie wartością i efektywnością relacji międzyorganizacyjnych.

 

Zakres tematyczny ćwiczeń: Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu oraz formy projektu zaliczeniowego. Przydzielenie projektów. Identyfikacja nośników wartości w badanych jednostkach. Wycena podmiotu lub projektu za pomocą metody wybranej przez prowadzącego. Prezentacja projektów.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego.

Ćwiczenia: metoda projektu, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  1. Wykłady z przedmiotu kończą się kolokwium w postaci testu zawierającego pytania otwarte i zamknięte.
  2. Zajęcia o charakterze projektu kończą się zaliczeniem z oceną, w skład której wchodzi ocena za projekt indywidualny oraz ocena aktywności na zajęciach w proporcji 80/20

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z obu form zajęciowych. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z wykładu i projektu (50% wykład, 50% projekt).

Literatura podstawowa

1.Nita B., Metody wyceny i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 2007.

2.Mazur K., Tworzenie i przywłaszczanie wartości. Perspektywa relacji pracownik -  organizacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2011. 

3. Łada M., Kozarkiewicz A., Zarządzanie wartością projektów, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2010.

4. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa, 1999

Literatura uzupełniająca

1.Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii a praktyka. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 1999.

2.Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków, 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 23:07)