SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zmianą - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zmianą
Kod przedmiotu 14.8-WZ-LogP-ZZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marta Moczulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwijanie umiejętności studentów w zakresie zarządzania procesami zmian w różnego typu podmiotach gospodarczych oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej obejmujące umiejętności wprowadzania zmian, rozpoznawania oporów wobec zmian ich osłabienia i przeprowadzenia procesu zmian.

Wymagania wstępne

Zaliczenie na min. dostateczną z przedmiotu: Zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzania projektami

Zakres tematyczny

Treść wykładów: definicje zmian, istota zmian, czynniki wymuszające zmiany; klasyfikacja zmian; psychospołeczne skutki wprowadzania zmian; model Lewina; reakcje pracowników wobec zmian i możliwości  zapobiegania, niwelowania  oporów; budowanie poparcia dla zmian; zarządzanie partycypacją pracowniczą w procesie wdrażania zmian, strategie wdrażania zmian, etapy realizacji zmian.

Treść ćwiczeń: Czynniki wymuszające zmiany. Psychospołeczne skutki wprowadzania zmian. Zachowania pracowników wobec zmian i uwarunkowania ich reakcji. Przyczyny i typy oporów wobec zmian.  Metody zapobiegania oraz eliminowania oporów wobec zmian.  Taktyki ich wdrażania

Metody kształcenia

Wykład - konwersatoryjny

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, case study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń (K_W08, K_U09, K_U02, K_U04, K_U05, K_K03): zaliczenie obejmuje swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń - zadanie polega na wdrożeniu określonej zmiany w konkretnej organizacji;uwzględnia się aktywność podczas zajęć. Ocena uzależniona jest od: oceny sytuacji (kompletność/wielostronność), adekwatności i poprawności doboru poszczególnych elementów, umiejętności analizy oraz przejrzystości prezentacji. Student może uzyskać ocenę: opis sytuacji i określenie zachowań pracowników (dostateczny - dostateczny plus), wyznaczenie metod przezwyciężania oporu (dobry), wybór taktyki zmiany wraz z jej uzasadnieniem i ukazaniem etapów wdrażania zmiany  (dobry plus - bardzo dobry).

Warunki zaliczenia dla wykładów (K_W08,K_W09, K_U04, K_U09, K_K03): pytania testowe. Progi dla poszczególnych ocen: 60%- dostateczny, 65% dostateczny plus; 70% dobry; 80% - dobry plus, powyżej 90% - bardzo dobry. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Ocena końcowa: na ocenę końcową składa się wynik uzyskany z wykładu  (50%) i ćwiczeń (50%). Przy czym wyliczana jest ona przy założeniu uzyskania zaliczenia z obu form prowadzenia zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Spector B., Wprowadzanie zmiany w organizacji. Teoria w praktyce, PWN, Warszawa  2015.
 2. Kurtyka M., Roth G., Zarządzanie zmianą: od strategii do działania, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2015.
 3. Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elstyaczności organizacji, Wyd. Uniwerystetu Ekonomicznego, Wrocław, 2011.
 4. Daniecki W., Strategie zmian : teorie i rekomendacje praktyczne,Wydaw. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", Warszawa 2004.
 5. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001
 6. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992
 7. Stankiewicz J., Zarządzanie partycypacją pracowników w procesie zmian, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, AE Wrocław, 1998
 8. Masłyk – Musiał E., Zarządzanie zmianami w firmie, Wydawnictwo CI M, Warszawa 2005
 9. Masłyk – Musiał E., Organizacja w zmianach : perspektywa konsultanta, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014
 10. Stankiewicz J., Psychospołeczne opory wobec zmian i możliwości ich neutralizowania, w: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, Wrocław 1999

Literatura uzupełniająca

 1. Zarządzanie zmianą, HBRP, 106-107, grudzień-styczeń 2011.
 2. Steward D.M. (red.), Praktyka kierowania, PWE, Warszawa, 2002
 3. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 2011
 4. Kotter J., Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach, One Press,Helion, 2008.
 5. Safin K., Dobre praktyki w procesie zarządzania zmianą, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.
 6. Bridges W., Zarządzanie zmianami, Wyd. Uniwerystetu Jagielońskiego, Kraków 2008.
 7. Stankiewicz J., The Psycho-Sociological and Organisational Consequences of the Introduction of Robots. The Advisable Organizational Culture, w: Proceedings of the Second International Workshop on Robot Motion and Control, Bukowy Dworek 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marta Moczulska (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 09:58)