SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie obiektowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-D-08_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Pająk
 • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z obiektowym podejściem do analizy i projektowania systemów, wykształcenie umiejętności posługiwania się nowoczesnym środowiskiem programistycznym w stopniu umożliwiającym tworzenie prostych elementów systemu informatycznego.

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość obsługi komputera, podstawowy kurs matematyki.

Zaliczenie przedmiotów: Matematyka, Technologie Informacyjne

Zakres tematyczny

Wykład

Przypomnienie podstawowych pojęć: algorytm, język programowania, język niskiego poziomu, język wysokiego poziomu, programowanie, program. Podstawowe informacje o programowaniu obiektowym, obiekty VBA w programie Excel. Analiza prostej funkcji stworzonej w środowisku VBA. Wykorzystanie mechanizmu wyjątków do obsługi błędów w programie.

Podstawowe elementy modelu obiektowego. Obiekt jako element świata rzeczywistego i jego modelu. Składniki obiektu: atrybuty i metody. Klasy obiektów Obiektowe podejście do opisu systemów, analiza hierarchii klas w środowisku VBA. Obiektowo-zdarzeniowy model programu. Realizacja przykładowego programu z wykorzystaniem obiektów dostępnych w środowisku VBA.

Moduły, procedury i funkcje. Przekazywanie parametrów przez wartość i referencję.

Moduły klas. Składnia definicji klasy. Definicja pól i własności. Definicja metod proceduralnych i funkcyjnych. Argumenty metod przekazywane przez wartość i referencję. Proces tworzenia i usuwania obiektów. Odwołania do obiektów i ich składników. Projekt, realizacja i testowanie przykładowej klasy.

Formularze i formanty. Własności formularzy i wybranych formantów. Dodawanie procedur obsługi zdarzeń. Tworzenie dodatków.

Ćwiczenia

Przykładowa funkcja w środowisku VBA. Wybrane obiekty programu Excel, odwołania do własności. Instrukcja przypisania, operatory arytmetyczne, funkcje standardowe.

Pobieranie danych i wyświetlanie wyników w komórkach arkusza Excel. Wykorzystanie mechanizmu obsługi wyjątków do przechwytywania błędów w zaprojektowanym programie.

Moduły, procedury i funkcje. Przekazywanie parametrów przez wartość i referencję.

Struktura klasy, pola i metody. Definiowanie metod proceduralnych i funkcyjnych. Przekazywanie parametrów przez wartość i referencję, przykłady zastosowań. Tworzenie i usuwanie obiektów.

Projektowanie i implementacja przykładowych funkcji i klas modelujących wybrane rzeczywiste obiekty i procesy. Tworzenie aplikacji wykorzystujących obiekty zdefiniowanych klas.

Laboratorium

Wprowadzenie do środowiska VBA w programie Excel. Tworzenie makr z wykorzystaniem mechanizmu nagrywania. Tworzenie pasków narzędzi z indywidualnym zestawem funkcji. Analiza kodów makrodefinicji. Tworzenie własnych modułów zawierających funkcje realizujące proste obliczenia.

Formanty formularzy w VBA, projektowanie interfejsu użytkownika, okno własności, definiowanie zdarzeń. Implementacja funkcji wykorzystujących dane z formantów formularzy.

Implementacja programów w oparciu o zadania zrealizowane w ramach ćwiczeń:

 • funkcje realizujące obliczenia z obsługą błędów wykorzystującą mechanizm obsługi wyjątków,
 • tworzenie własnych modułów z zestawem procedur i funkcji,
 • definicja własnej klasy i zastosowanie do rozwiązania przykładowego problemu,
 • tworzenie dodatków.

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Ćwiczenia: zadania problemowe, analiza przypadków, praca indywidualna

Laboratorium: zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Zaliczenie kolokwium w formie pisemnej

Ćwiczenia: Pozytywna ocena końcowa wyznaczona na podstawie ocen z kolokwium i odpowiedzi ustnych

Laboratorium: Zaliczenie zadań laboratoryjnych, zaliczenie kolokwium.

Ocena końcowa: Średnia arytmetyczna z ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Alexander M., Kusleika R. Excel 2016 PL. Programowanie w VBA, Helion, Gliwice 2016
 2. Kuciński K., Visual Basic dla Excela w przykładach, Wydawnictwo Witanet 2015
 3. Lewandowski M., Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013 Ćwiczenia, Helion, Gliwice 2014
 4. McFedries P., Microsoft Office 2007 PL język VBA i makra: usprawnij działanie najpopularniejszego pakietu biurowego, Helion, Gliwice 2008
 5. Walkenbach J., Excel 2013 PL. Programowanie w VBA dla bystrzaków, Helion, Gliwice 2014

Literatura uzupełniająca

 1. Walkenbach J., Excel 2016 PL. Biblia -  Helion, Gliwice 2016
 2. Wrotek W., VBA dla Excela 2016 PL: 222 praktyczne przykłady, Helion, Gliwice 2016
 3. Baca J., Excel 2016 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia makr, Videopoint 2016
 4. Jelen B., Syrstad T., Excel 2016 VBA i makra, PROMISE 2016.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Grzegorz Pająk (ostatnia modyfikacja: 26-04-2019 09:19)