SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy metodologii badań naukowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy metodologii badań naukowych
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-D-10_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do pisania pracy magisterskiej, czyli zdobycia wiedzy w zakresie ogólnych podstaw metodologicznych prowadzenia badań naukowych, procesu badawczego, metod i narzędzi badawczych, metodyki przygotowania pracy naukowej oraz umiejętności praktycznych prowadzenia pracy badawczej i prezentacji jej wyników.  

Wymagania wstępne

Seminarium dyplomowe, Praca przejściowa

Zakres tematyczny

WYKŁADY:
W1. Wymagania dotyczące pracy magisterskiej. Różnice między pracą inżynierską a magisterską. 

W2. Prawo autorskie a problemy etyczne.

W3. Rodzaje i rola źródeł informacji naukowej w tworzeniu prac naukowych. Dokumentowanie źródeł.

W4. Technika pisania pracy magisterskiej. Struktura pracy.

W5. Zasady redakcji i edycji pracy.

W6. Proces badawczy. Cel badań. Hipoteza.

W7. Metody badawcze stosowane w procesie tworzenia pracy magisterskiej. Metody zbierania danych.

W8. Metodyka przygotowania pracy naukowej.

W9. Techniki pisania prac magisterskich - opracowanie materiału głównego.

W10. Techniki pisania prac magisterskich - wykresy, rysunki, tabele, spisy.

W11. Narzędzia badawcze.

W12. Obserwacja naukowa.

W13. Badania doświadczalne.

W14. Formy prezentacji wyników badań własnych.

W15. Kryteria oceny pracy magisterskiej. Egzamin dyplomowy.

PROJEKT:

P1-2. Wybór tematu i opracowanie planu pracy zaliczeniowej.

P3-4. Dobór literatury i dokumentowanie źródeł.

P5-7. Opracowanie pracy zaliczeniowej.

P8-9. Konsultacja dotycząca pracy zaliczeniowej.

P10-11. Korekta pracy zaliczeniowej.

P12-13. Redakcja pracy zaliczeniowej.

P14-15. Przygotowanie prezentacji pracy zaliczeniowej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Formą zaliczenia wykładu jest bieżące sprawdzanie podczas zajęć projektowych wiedzy z zagadnień prezentowanych na wykładzie. Formą zaliczenia projektu jest ocena z przygotowanej w formie pisemnej pracy oraz aktywność na zajęciach projektowych.

Ocena końcowa: 40% wykład, 60% projekt.

Literatura podstawowa

1. Urban Stanisław, Ładoński Wiesław, Jak napisać dobrą pracę magisterską? Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.

2. Apanowicz Jerzy, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji IVlplińskiej „BERNARDINUM”, Gdynia, 2002.

3. Jemielniak Dariusz (red.), Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie ,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.

4. Jemielniak Dariusz (red.), Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca

1. Wojciechowska Renata, Nowogródzka Teresa, Miciuła Ireneusz, Metodologia badań naukowych w naukach ekonomicznych, Texter, Warszawa , 2016.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 21:24)