SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badanie metod i czasu pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badanie metod i czasu pracy
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-D-14_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie i ugruntowanie podstawowej wiedzy z zakresu badania metod i czasu pracy, które będą wykorzystane w dalszym procesie kształcenia i użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Organizacja systemów produkcyjnych. Zarządzanie projektem i innowacjami.

Zakres tematyczny

Wykład

Historia Toyota Motor Corporation, sposoby zwiększenia produktywności, koncepcje TPS, rodzaje marnotrawstwa, podstawowe metody analizy pracy. Badanie metod pracy, charakterystyka technik badania, rejestrowanie zdarzeń i stanów, karty procesu, wykres przebiegu, tablica krzyżowa przemieszczeń, wykresy ze skalowaną osią czasu. Proces poszukiwania i wyboru usprawnień. Struktura czasu pracownika i czasu maszyny, metody badania zużycia czasu. Metody badania i normowania pracy, charakterystyka metod ustalania norm pracy, normowanie pracy wg ruchów elementarnych, procedura opracowania normatywów czasu pracy, dokładność i adaptacja normatywów, ocena jakości normowania pracy.

Projekt

Tematy zagadnień projektowych obejmują: wyznaczenie rodzin wyrobów i macierzy przemieszczeń, analizę tworzonych kart procesów i przebiegu wybranych procesów i opracowanie usprawnień, normowanie czasu pracy operacji montażu wybranych wyrobów.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt: metoda projektu, samodzielna praca w zespołach 2-3 osobowych – prezentacja opracowanego materiału przez studentów w formie multimedialnej, dyskusja nad prezentowaną treścią.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

 Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień.

Projekt

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacja zadań projektowych i przygotowanie sprawozdania oraz składowej za "obronę" przez studenta sprawozdań z realizacji projektów.

Ocena końcowa - średnia arytmetyczną ocen uzyskanych z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

Wołk R. Podstawy normowania pracy w przemyśle maszynowym. WNT, Warszawa, 1966.

Wołk R., Strzelecki T. Badanie metod i normowanie pracy. Ofic. Wydaw. PWarsz., 1993.

Strzelecki T., Normowanie pracy w przedsiębiorstwie, Warszawa, 1987.

Literatura uzupełniająca

Martyniak Z. Metody wartościowania pracy. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984.

Kanawaty G., ed. Introduction to work study. Int. Labour Org., 1992.

Mital An., Desai A., Mital Aa. Fundamentals of work measurement, CRC Press, 2017.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 14:06)