SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zaawansowane techniki CAD - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zaawansowane techniki CAD
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZPU-D-17_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Wojciech Babirecki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności zastosowania zaawansowanych systemów CAD 3D do wspierania organizacji procesów produkcyjnych. Student ma za zadanie zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie szerokiego wykorzystania opracowanych podczas procesu projektowego modeli gotowego wyrobu, do wielu innych zastosowań wspomagających proces produkcyjny.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu: technologie informacyjne, procesy produkcyjne, znajomość systemów CAD (Autocad Mechanical, Inventor)

Zakres tematyczny

Projekt:

Modelowanie obiektu złożonego z kilku elementów. Sporządzenie dokumentacji konstrukcyjnej (rysunki złożeniowe, wykonawcze). Zaprojektowanie i wykonanie dokumentów wspomagających proces produkcyjny projektowanego wyrobu, takich jak: opracowanie instrukcji montażu dla klienta, opracowanie PS (Product specification), opracowanie instrukcji stanowiskowych (pracy, kontroli, itp.), opracowanie kart kontroli jakości dla wszystkich elementów wyrobu, opracowanie rysunków ofertowych, kart katalogowych, ulotek reklamowych, opracowanie wizualizacji i symulacji montażu, opracowanie wirtualnych instrukcji procesowych (filmy, animacje, prezentacje).

Metody kształcenia

Projekt – praca indywidualna i grupowa studentów z wykorzystaniem literatury, pomocy przekazywanych przez prowadzącego, praca przy komputerze.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z opracowanych projektów, z uwzględnieniem umiejętności wykorzystania oprogramowania CAD/CAE do rozwiązania konkretnego przypadku wg treści zagadnień projektowych oraz analizy projektu. Uwzględnianymi kryteriami oceny poszczególnych projektów są również: współpraca studenta w zespole realizującym zadanie projektowe oraz kreatywność przy jego rozwiązaniu.

Literatura podstawowa

  1. Lisowski E., Modelowanie geometrii elementów maszyn i urządzeń w systemach CAD 3D. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003.

  2. Chlebus E. Techniki komputerowe CAX w inżynierii produkcji, WNT, W-wa 2000.

  3. Wełyczko A. Przykłady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym. Wyd. Helion 2005.

  4. Przybylski W., Deja M., Komputerowo wspomagane wytwarzanie maszyn, WNT. Warszawa 2007

  5. B. Matthews, AutoCad 3D, Helion, 2001

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 03-05-2019 14:55)