SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Technologiczność a jakość wyrobu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Technologiczność a jakość wyrobu
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-IJ-D-14_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Tadeusz Szmigielski
  • dr inż. Małgorzata Śliwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką technologicznego przygotowania produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem planowania metod do planowania i kontroli jakości wyrobu. Student powinien posiąść rozwiniętą umiejętność: analizy dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem technologiczności konstrukcji, doboru odpowiedniej metody wytwarzania przy zachowaniu żądanych wymagań jakościowych, doboru środków do jakościowej kontroli produkcji.

Wymagania wstępne

Techniki wytwarzania, Materiałoznawstwo, Procesy produkcyjne I, technologiczność a jakość wyrobów, Sterowanie jakością, Systemy zarządzania jakością

Zakres tematyczny

W ramach wykładu omawiane są następujące zagadnienia: Pojęcie technologiczności, kryteria i zasady wyboru optymalnego procesu technologicznego. Wymagania konieczne do spełnienia w procesie projektowania wyrobu w celu uzyskania technologiczności konstrukcji. Aktualne trendy rozwojowe technik wytwarzania ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na obniżkę kosztów produkcji ( zmniejszenie energochłonności i zużycia materiałów, automatyzacja) przy jednoczesnym podwyższeniu jakości wyrobów. Technologiczność i jakość wyrobów: odlewanych, łączonych nierozłącznie, obrabianych plastycznie, wytwarzanych metodami  skrawania i obróbki elektroerozyjnej. Technologiczność wyrobów obrabianych cieplnie i powierzchniowo. Technologiczność konstrukcji maszyny pod względem montażu.                     

W ramach projektu opracowywane są następujące zagadnienia:

  • Założenia projektowe części maszyny lub podzespołu z uwzględnieniem warunków użytkowania
  • Definiowanie wymogów jakościowych
  • Analiza konstrukcyjna wyrobu pod względem jej technologiczności i wymogów jakościowych
  • Dobór materiału względem wymogów jakościowych i preferowanych metod wytwarzania
  • Zaplanowanie punktów pomiaru jakości w procesie produkcji
  • Opracowanie arkusza do jakościowej kontroli wyrobu
  • Dobór narzędzi i urządzeń do fizycznej kontroli jakości (charakterystycznych wymiarów i parametrów) oraz metod planowania jakości w procesie produkcyjnym

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt konsultacje mające charakter seminaryjny.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w postaci pisemnej lub ustnej.

Projekt – warunkiem zaliczenia projektu jest uzyskanie oceny pozytywnej z przedłożonego projektu na nośniku elektronicznym i merytorycznego uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Ostateczna akceptacja  projektu wymaga prezentacji efektów pracy przed grupą ćwiczeniową. Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją zadań projektowych.

Zaliczenie przedmiotu: Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

1. Oczoś K., Kawalec A.: Kształtowanie metali lekkich, PWN, Warszawa, 2012.

2. Erbel St., Kuczyński, Marciniak Z.: Techniki wytwarzania-Obróbka Plastyczna, WNT, Warszawa, 1986.

3. Feld M.: Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, Warszawa, 2000.

4. Klimpel A.: Spawanie, zgrzewanie, cięcie metali, Technologie, WNT, Warszawa, 1999.

5. Orłow P.: Zasady konstruowania w budowie maszyn, WNT, Warszawa, 1981.

6. Perzyk M., i inni: Odlewnictwo, WNT, Warszawa, 2004.

7. Skarbiński M., Skarbiński J.: Technologiczność konstrukcji maszyn, WNT, Warszawa 1987.

8. Wilczyński K.: Przetwórstwo tworzyw sztucznych, OWPW, Warszawa, 2000.

Literatura uzupełniająca

1. Kidlarski E.: Jakość wyrobów, PWN, Warszawa 1988.

2. Miracki W.: Koszty przygotowania produkcji, PWE, Warszawa 1985.

3. Crum L.W.: Analiza wartości, PWE, Warszawa 1973.

4. Hamrol A., Zarządzanie i inżynieria jakości, PWN, Warszawa 2017

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 14:34)